English

Uitspraken

HR 15.3.2019 ECLI:NL:HR:2019:354

 Provincie geeft aan aannemer aanwijzing, waardoor niet langer volgens verleende ontgrondingsvergunning zand mag worden gewonnen. Deze aanwijzing is onrechtmatig en aannemer vordert schadevergoeding van Provincie. Provincie betwist causaal verband tussen aanwijzing en schade. Hof neemt bij beoordeling van causaal verband tot uitgangspunt dat het erom gaat of nieuwe besluit hetzelfde rechtsgevolg heeft als onrechtmatige besluit. Provincie zou nieuw rechtmatig besluit met hetzelfde rechtsgevolg hebben genomen, namelijk dat aannemer minder steile taludhelling zou moeten hanteren. Condicio sine qua non-verband ontbreekt, zodat vordering wordt afgewezen. Hoge Raad citeert uit HR 6.1.2017 ECLI:NL:HR:2017:18. Condicio sine qua non-verband moet ook in gevallen waarin schade is ontstaan door onrechtmatig besluit, worden vastgesteld door situatie zoals zij zich in werkelijkheid heeft voorgedaan te vergelijken met hypothetische situatie die zich zou hebben voorgedaan als onrechtmatige gedraging achterwege was gebleven. Hof heeft dit niet miskend en cassatieberoep wordt verworpen.

ECLI:NL:HR:2019:354