English

Uitspraken

HR 15.3.2019 ECLI:NL:HR:2019:353

 Na vernietiging door Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State van besluit van gemeente om bouwvergunning te weigeren wordt vergunning van rechtswege verleend omdat gemeente te laat op aanvraag heeft beslist. Bouwproject gaat niet door, voor welke schade eiseressen vergoeding van gemeente vorderen. Volgens Hof bestond zeer kleine kans dat bouwplannen zouden zijn gerealiseerd en is deze te gering om schadevergoeding te kunnen toewijzen.
Vernietigd besluit is onrechtmatig vanaf tijdstip dat het is genomen. Daarvoor kan ook aansprakelijkheid bestaan op volgende gronden. Voor aansprakelijkheid van bestuursorgaan in verband met te laat beslissen op aanvraag zijn bijkomende omstandigheden vereist (zie onder meer HR 22.10.2010 ECLI:NL:HR:2010:BM7040 en HR 11.1.2013 ECLI:NL:HR:2013:BX7579). Bijkomende omstandigheden zijn niet aangevoerd, zodat gemeente niet schadeplichtig is wegens overschrijding van wettelijke beslistermijn (van art. 46 lid 1 Woningwet (oud)). Bestuursorgaan kan ook onrechtmatig handelen door aanvrager of in art. 58 Woningwet (oud) genoemde personen er niet van in kennis te stellen dat aangevraagde vergunning van rechtswege is verleend. Daarvoor is beslissend of bestuursorgaan daarmee, gezien omstandigheden van geval, in strijd heeft gehandeld met in maatschappelijk verkeer jegens belanghebbende in acht te nemen zorgvuldigheid. Deze grondslag is hier niet aan orde. Klachten tegen oordeel Hof falen. Cassatieberoep wordt verworpen.

ECLI:NL:HR:2019:353