English

Uitspraken

HR 11.1.2019 ECLI:NL:HR:2019:4

In voor notaris verleden testament wordt echtgenote niet langer tot erfgenaam benoemd, maar wordt in eerder testament opgenomen wettelijke verdeling niet herroepen. Doordat echtgenote niet langer erfgenaam is, kan wettelijke verdeling niet worden toegepast. Na overlijden van zeer vermogende erflater spreekt echtgenote notaris aan vanwege beroepsfout. Hof oordeelt dat notaris jegens echtgenote onzorgvuldig heeft gehandeld, maar echtgenote heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door vaststellingsovereenkomst met kinderen te sluiten zonder notaris daarbij te betrekken waardoor zij haar schade niet op notaris kan verhalen.
Hoge Raad stelt zorgvuldigheidsnorm voor handelen van notaris en stelplicht en bewijslast ter zake voorop (HR 19.2.2016 ECLI:NL:HR:2016:288). Indien notaris niet kan bewijzen dat hij erflater uitdrukkelijk heeft gewezen op rechtsgevolg van schrappen van echtgenote als erfgenaam, moet als vaststaand worden aangenomen dat erflater wettelijke verdeling niet wilde prijsgeven. Hof kon zo oordelen. Afwijzing van schadevergoedingsvordering door Hof is gebaseerd op oordeel dat sprake is van zodanige mate van eigen schuld van echtgenote dat billijkheid meebrengt dat schadevergoedingsplicht van notaris geheel vervalt. Daarmee is door notaris gevoerde verweer wel gehonoreerd. Nu tussen partijen echter in geschil was of laatste testament van erflater aldus kan worden uitgelegd dat wettelijke verdeling toch zou kunnen worden toegepast, had Hof daarover oordeel moeten geven. Antwoord op die vraag is van belang voor zowel vraag of handelen van notaris tot aan hem toerekenbare schade heeft geleid, als vraag of echtgenote aan schade heeft bijgedragen door vaststellingsovereenkomst aan te gaan. Volgt vernietiging.

58 beroepsaansprakelijkheid – notaris