English

Uitspraken

HR 9.11.2018 ECLI:NL:HR:2018:2067

Curator van failliete huurder stelt in strijd met verbod van onderverhuur in huurovereenkomst en zonder instemming van verhuurder gehuurde winkelruimte aan derde ter beschikking. Verhuurder stelt curator hiervoor persoonlijk aansprakelijk. Verplichting tot schadevergoeding ter zake van tekortschieten van curator is boedelschuld. Voor zover faillissementscurator bij uitoefening van zijn taak niet gebonden is aan regels, komt hem in beginsel ruime mate van beleidsvrijheid toe (zie HR 16.12.2011 ECLI:NL:HR:2011:BU4204). Is hij wel gebonden aan regels, dan heeft hij die vrijheid niet. Komt hij die regels niet na, dan zal hij in beginsel op die grond persoonlijk aansprakelijk zijn jegens degenen met wiens belangen hij bij naleving van die regels rekening diende te houden. Er is sprake van 'actieve' schending door curator van voortdurende verplichting van schuldenaar tot nalaten (vgl. HR 23.3.2018 ECLI:NL:HR:2018:424) en deze moet worden aangemerkt als tot curator gerichte 'regel'. Enkele niet naleven van regels leidt niet steeds tot persoonlijke aansprakelijkheid. Hof heeft in partijdebat en omstandigheden van geval terecht aanleiding gezien om te oordelen dat curator hier tevens persoonlijk verwijt trof. Op grond van vergelijking tussen feitelijke situatie waarin boedelvordering van verhuurder onbetaald is gebleven en hypothetische situatie waarin curator (ook) rekening zou hebben gehouden met belangen van verhuurder (in welk geval verhuurder van derde gebruiksvergoeding zou hebben ontvangen) heeft Hof kunnen oordelen dat verhuurder schade heeft geleden die in causaal verband staat tot schending van tot curator gerichte gedragsnorm. Vorderingen toegewezen.

ECLI:NL:HR:2018:2067