English

Uitspraken

HR 28.9.2018 ECLI:NL:HR:2018:1776

Eiseres, die bevriend is (geweest) met verweerder stelt hem geld ter beschikking dat bestemd is voor derde. Eiseres vordert voorgeschoten bedragen van verweerder terug, stellende dat hij geld zelf heeft gehouden. Tussen partijen is overeenkomst van opdracht ontstaan. Opdrachtnemer (verweerder) is in uitvoering van opdracht tekortgeschoten. Opdrachtgever (eiseres) lijdt schade ten belope van die geldbedragen, ongeacht bestemming die opdrachtgever uiteindelijk aan geldbedragen had toegedacht. Opdrachtnemer kan zich niet met succes erop beroepen dat causaal verband ontbreekt tussen zijn handelen en schade op grond dat opdrachtgever geldbedragen ook niet zou hebben teruggekregen bij correcte uitvoering van opdracht. Regel van art. 7:403 lid 2 BW brengt met zich dat opdrachtnemer dient te bewijzen dat hij over gelden heeft beschikt overeenkomstig het doel waarvoor ze aan hem zijn verschaft. Hof heeft ten onrechte geen causaal verband aangenomen en bewijslast op eiseres gelegd.

ECLI:NL:HR:2018:1776