English

Uitspraken

HR 30.3.2018 ECLI:NL:HR:2018:471

Na vernietiging van faillissement biedt schuldenaar, althans derdengeldrekening van zijn met afwikkeling van crediteurenbestand belaste advocaat, geen verhaal voor door rechter toegewezen vordering van schuldeiser. Schuldeiser vordert schadevergoeding van curator, omdat curator geen gelden voor zijn vordering heeft gereserveerd of laten reserveren. Hof acht curator persoonlijk aansprakelijk met 80% eigen schuld van schuldeiser. Indien schuldenaar rechtsmiddel tegen faillietverklaring aanwendt, heeft curator taak om rechter te informeren over toestand van boedel en dient hij onder meer inlichtingen te geven die van belang zijn voor beoordeling of schuldenaar al dan niet in toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen. Curator heeft die inlichtingen ook gegeven. Anders dan Hof oordeelt, is het niet taak van curator om belangen van schuldeisers te behartigen door te verzekeren dat schuldenaar zijn mededeling aan rechter, dat hij zijn schuldeisers zal voldoen, ook uitvoert. Wel kan het zo zijn dat curator toezeggingen heeft gedaan of verwachtingen heeft gewekt op grond waarvan hij jegens schuldeisers aansprakelijk is. Daarop berust oordeel Hof niet. Volgt vernietiging.

ECLI:NL:HR:2018:471