English

Uitspraken

HR 26.1.2018 ECLI:NL:HR:2018:108

Verzekeraar heeft rechtsgeldig namens verzekerde aansprakelijkheid voor schade erkend en is in vervolg daarop met benadeelde in onderhandeling getreden over schadeafwikkeling. Als verzekeraar in dergelijk geval al niet op grond van polisvoorwaarden (ook) bij schadeafwikkeling optreedt als vertegenwoordiger van verzekerde, geldt – behoudens bijvoorbeeld andersluidende mededeling van verzekeraar of verzekerde – als uitgangspunt dat benadeelde op zodanige vertegenwoordigingsbevoegdheid mag vertrouwen. Ook vertegenwoordiger kan verjaring stuiten door erkenning (HR 13.12.2002 ECLI:NL:HR:2002:AE9243). Uitsluitend omvang van schade staat nog ter discussie. Anders dan Hof oordeelt Hoge Raad dat voor eventuele erkenning door verzekeraar (namens verzekerde) als grond voor stuiting van lopende verjaring ex art. 3:318 BW voldoende is erkenning dat benadeelde aanspraak heeft op hogere schadevergoeding dan reeds (zonder voorbehoud) is betaald.

ECLI:NL:HR:2018:108