English

Publicaties

Civielrechtelijke aansprakelijkheid overheid (HR 30 maart 2001, RvdW 2001, 71)

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid jegens derden voor toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen kan op verschillende grondslagen worden aangenomen. Zo vloeit uit het gelijkheidsbeginsel voort dat het toebrengen van onevenredige schade bij een op zichzelf rechtmatige huiszoeking jegens derden onrechtmatig is. Ook kan de aanvankelijk aanwezige rechtvaardigingsgrond aan de in beginsel onrechtmatige toepassing van een strafvorderlijk dwangmiddel komen te ontvallen, waardoor de inbreuk alsnog een onrechtmatige daad jegens de ex-verdachte vormt.