English

Publicaties

Buitengerechtelijke kosten en kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid

Bespreking van HR 11 juli 2003, RvdW 2003, 125 (Bravenboer/London). Kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid kunnen – ook als niet komt vast te staan dat schade is geleden – voor vergoeding in aanmerking komen, mits deze kosten in causaal verband staan met de gebeurtenis waarop de grondslag voor de schadevergoedings-vordering is gebaseerd.