English

Publicaties

Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een (concept) expertiserapport?

Steeds vaker doet zich in schaderegelingstrajecten de vraag voor of de schadebehandelaar van een verzekeraar inzage kan en mag hebben in een medisch expertiserapport dat op gezamenlijk verzoek van de verzekeraar en (de belangenbehartiger van) de benadeelde tot stand is gekomen. De schadebehandelaar beroept zich bij zijn of haar verzoek om inzage op de Medische Paragraaf in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), terwijl de medisch adviseur gebonden is aan (onder meer) de Beroepscode voor Geneeskundig Adviseurs werkzaam in particuliere verzekeringszaken en/of personenschadezaken (GAV) en de Richtlijn "Omgaan met medische gegevens" van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG). Op deze regelingen wordt ingegaan. De conclusie is dat naar de mening van de auteur de schadebehandelaar ook in het buitengerechtelijk traject kennis moet (kunnen) nemen van een (concept)expertiserapport.