English

Kantoor

Het opstellen van processtukken en adviezen

Processtukken worden door ons vervaardigd maar zij worden geschreven namens de cliënt. Reeds dat geeft de cliënt het volste recht om zich intensief met de inhoud van die processtukken te bemoeien. In overleg met de cliënt wordt bepaald welke argumenten zullen worden aangevoerd.

Indien in een zaak zowel sterke als zwakke argumenten kunnen worden gevoerd, zullen wij in overleg met de cliënt de strategie bepalen. Ons beleid is om alleen die verweren te voeren, die geloofwaardig zijn.
Als wij tot de slotsom komen dat wij niet geloven in de tot dan toe door de cliënt zelf aangevoerde argumenten, dan zullen wij dit uiteraard met de cliënt
bespreken.

Processtukken worden in beginsel altijd eerst in concept aan de cliënt voorgelegd. Wij streven ernaar om die concepten uiterlijk 10 dagen vóór het tijdstip waarop de conclusie moet worden ingediend, aan de cliënt toe te zenden opdat deze voldoende gelegenheid heeft om het concept kritisch te bekijken en commentaar te leveren. De cliënt mag dus niet in tijdnood worden gebracht.
Helaas lukt dit laatste niet altijd, bijvoorbeeld wanneer gegevens die wij voor het processtuk nodig hebben, ons pas laat bereiken. Ook zijn de termijnen die Rechtbanken en Hoven tegenwoordig hanteren, soms zo kort dat een termijn van 10 dagen niet haalbaar is.

Wij streven ernaar om binnen 14 dagen nadat ons een adviesaanvraag heeft bereikt, advies uit te brengen. Wanneer dat vanwege de complexiteit van de zaak of vanwege andere omstandigheden niet mogelijk is, laten wij dat aan de cliënt weten.