English

Kantoor

Kwaliteit en informatie

De kwaliteit van ons werk wordt mede bepaald door de mate waarin wij de cliënt op de hoogte houden van het verloop van de zaak. Wij zullen de cliënt tijdig informeren c.q. adviseren en hem ook tijdig om instructies vragen.

De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn zaak bij ons in goede handen is en dat wij de zorg daarvoor van hem overnemen. Dit houdt ook in dat wij, gevraagd en ongevraagd, de cliënt (nader) zullen adviseren en/of ons eerdere advies zullen bijstellen wanneer de ontwikkelingen van een zaak daartoe aanleiding geven.

Bij het innemen van een zaak maken wij een kosten/baten-analyse.
Ook gedurende de verdere behandeling bewaken wij dat de kosten niet uit de pas gaan lopen met het belang en het te verwachten rendement van onze bemoeiingen.Wanneer wij menen dat die kosten uit de hand (dreigen te gaan) lopen, zullen wij de cliënt daarop attenderen.

Wij zullen de cliënt waarschuwen wanneer naar ons oordeel een zaak moet worden opgelost door middel van een schikking.

Het dossier waarover de cliënt beschikt, dient in beginsel identiek aan ons eigen dossier te zijn. Wij zenden brieven van tegenpartijen en andere personen of instanties met wie wij corresponderen, dan ook onverwijld door naar de cliënt. Ook zullen wij de cliënt informeren over de inhoud van berichten van gerechtelijke instanties inzake het verloop van de procedure.

Wij houden de cliënt van het verloop van de procedure nauwlettend op de hoogte. Wanneer de tegenpartij in een procedure een uitstel heeft gevraagd en verkregen, berichten wij dit aan de cliënt. Wij zien er voorts op toe dat tegenpartijen tijdig op onze brieven antwoorden.
Ook berichten wij de cliënt wanneer de rechter de zaak aanhoudt omdat het vonnis nog niet gereed is.

De cliënt behoort niet te hoeven vragen om toezending van stukken, adviezen en dergelijke. Als de cliënt ons daarom vraagt, zijn wij te laat.

Wij houden onszelf en elkaar altijd voor:

  • schrijf de cliënt alleen brieven die je zelf als cliënt ook zou willen ontvangen;
  • behandel de cliënt zoals je zelf ook als cliënt behandeld zou willen worden.

Afhankelijk van de bewerkelijkheid, het belang en de complexiteit van de zaak wordt beslist welke advocaat de zaak gaat behandelen. Bij complexe zaken kan het efficiënt zijn om de behandeling door twee advocaten te laten geschieden waarbij de taken worden verdeeld en de minder zware werkzaamheden bijvoorbeeld door een stagiaire worden verricht.
Uiteraard wordt bij dit alles altijd rekening gehouden met eventuele wensen van de cliënt.


Kantoorklachtenregeling Stadermann Luiten Advocaten

Wij willen onze cliënten tevreden stellen, en doen er dan ook alles aan om onze manier van werken af te stemmen op uw wensen. Bent u toch niet tevreden over onze werkwijze? Bel ons. Dan kijken we samen of we uw klacht direct kunnen oplossen. Maar u kunt uiteraard ook een schriftelijke klacht indienen. Daartoe dient de kantoorklachtenregeling.

1. Deze klachtenregeling betreft de procedure die wordt gehanteerd voor de behandeling van klachten van cliënten van Stadermann Luiten Advocaten met betrekking tot de dienstverlening door een advocaat van Stadermann Luiten Advocaten of een onder diens verantwoordelijkheid werkzaam persoon. De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Stadermann Luiten Advocaten en de cliënt.

2. Indien de cliënt een klacht heeft over de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, over de kwaliteit van de dienstverlening, of een klacht heeft over de hoogte van een declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet, kan de cliënt zich met die klacht richten tot de klachtenfunctionaris van Stadermann Luiten Advocaten. Ziet de klacht op het handelen van de advocaat die als klachtenfunctionaris fungeert, dan dient de klacht te worden gericht aan de vervangend klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de klacht en stelt de cliënt/klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Uitgangspunt is dat degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt/klager tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris. Lukt dat niet, dan zal de klachtenfunctionaris de klacht binnen vier weken na ontvangst van de klacht afhandelen. Mocht die termijn niet haalbaar zijn, dan laat de klachtenfunctionaris aan de client weten binnen welke termijn wel een oordeel over de klacht kan worden verwacht.

4. De klachtenfunctionaris stelt de cliënt/klager en degene over wie geklaagd is schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

5. De cliënt/klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

6. Indien de klacht na de interne klachtenbehandeling niet is opgelost, kan de klacht binnen 12 maanden na schriftelijke afhandeling door ons kantoor worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur (zie website)  overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement is op de website van de Geschillencommissie in te zien of op te vragen op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het staat de cliënt/klager echter ook vrij de klacht aan de rechter voor te leggen.


Klachtenfunctionaris Stadermann Luiten: mr. M. Eijkelenboom, Postbus 1488, 3000 BL Rotterdam

Vervangend klachtenfunctionaris: mr. W.A.M. Rupert, Postbus 1488, 3000 BL Rotterdam