English

Jurisprudentie

Gerechtshof 's-Gravenhage 16.12.2008 NJF 2009 nr. 82

Door plaatsing van ongeschikte damwand verzakt uitbouw van woning. Aannemer dient risico's die leveren van deugdelijk werk bedreigen, te onderkennen, ook als opdrachtgever zelf deskundig is. Ook deskundige personen kunnen zich vergissen of zaken over hoofd zien (vgl. HR 18.9.1998 NJ 1998 nr. 818). Aannemer is aansprakelijk nu hij naar geschiktheid van grond en damwand geen onderzoek heeft gedaan en hierover evenmin heeft overlegd met opdrachtgever. Opdrachtgever heeft eigen schuld wegens niet aanbrengen van extra verankering en achterwege laten van schadebeperkende maatregelen.