English

Jurisprudentie

Rechtbank Maastricht 26.9.2007 JA 2007 nr. 178

Bij herstelwerkzaamheden die Essent op basis van door haar ingewonnen advies van Kema door aannemer laat verrichten aan beschadigde hoogspanningsmast, valt deze om en doorboort pijpleiding van Staat. Oorzaak omvallen mast is onjuiste door Essent aan Kema verstrekte gegevens omtrent stabiliteit mast. Aannemer is niet jegens Staat aansprakelijk. Aannemer mag niet zonder meer vertrouwen op juistheid van door opdrachtgever verstrekte informatie, maar zelfstandige verplichting ex art. 7:754 BW om opdrachtgever voor onjuistheden in opdracht te waarschuwen geldt alleen indien aannemer aanleiding heeft te twijfelen aan juistheid van aan hem verstrekte informatie. Daarvan is in casu niet gebleken. Omstandigheid dat aannemer beschikte over tekeningen en statische berekeningen van mast, die in ander verband aan hem waren verstrekt, brengt niet mee dat aannemer onjuistheden in opdracht redelijkerwijs behoorde te kennen.