English

Jurisprudentie

HR 8.10.2004 NJ 2005 nr. 52

Aannemer stuit op asbest. Door verrichten verdere werkzaamheden raakt perceel opdrachtgever verontreinigd met asbest. Opdrachtgever stelt dat aannemer haar had moeten waarschuwen voor mogelijke aanwezigheid asbest. In beginsel rust op aannemer verplichting opdrachtgever tijdig te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht die hij kent of behoort te kennen (vgl. HR 18.9.1998 NJ 1998 nr. 818). Op aannemer rust evenwel geen waarschuwingsplicht wanneer sprake is van opdrachtgeefster die (a) ten aanzien van asbest over dezelfde wetenschap beschikte als aannemer (b) werd bijgestaan door deskundige (c) ondanks onder (a) bedoelde wetenschap heeft nagelaten onderzoek te doen naar aanwezigheid asbest terwijl entameren onderzoek wel op haar weg lag en (d) aannemer opdracht heeft gegeven tot verrichten bepaalde werkzaamheden, terwijl ook aan haar bekend was dat daaraan risico's verbonden waren.