English

Jurisprudentie

HR 18.9.1998 NJ 1998 nr. 818

Aannemer/opdrachtnemer moet waarschuwen voor onjuistheden in opdracht die hij kent of behoort te kennen. Vgl. HR 25.11.1994 NJ 1995 nr. 154, niet opgenomen. Deskundigheid van opdrachtgever doet niet aan waarschuwingsplicht af maar kan wel leiden tot toepassing van art. 6:101 BW.