English

Jurisprudentie

HR 4.10.1996 NJ 1997 nr. 64 (kabelschade)

Aannemer heeft in beginsel eigen onderzoeksplicht in verband met te verrichten werkzaamheden. In casu mocht aannemer vertrouwen op door opdrachtgever verrichte onderzoek en op juistheid en volledigheid van door deze aan hem verstrekte gegevens. Geen plicht tot nader onderzoek aannemer. Oordeel steunt mede op bijzondere deskundigheid opdrachtgever.