English

Jurisprudentie

HR 25.2.2000 NJ 2000 nr. 331

Als niet meer door motorrijtuig vervoerde personen dienen te worden aangemerkt personen die motorrijtuig hebben verlaten. Beperkte uitleg van dit begrip strookt met strekking van art. 31 (oud)/185 WVW, namelijk kwetsbare verkeersdeelnemers te beschermen.