English

Jurisprudentie

HR 25.5.2018 ECLI:NL:HR:2018:772

Netbeheerder vordert van aannemer vergoeding van schade die tijdens slaan van damwand aan kabel is ontstaan. Hoge Raad stelt relevante regels en richtlijnen bij graafschade aan kabels en leidingen voorop. Grondroerder dient volgens art. 2 lid 2 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) zijn werkzaamheden op zorgvuldige wijze te verrichten. WION brengt verduidelijking van verantwoordelijkheden. Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW 250) beschrijft hoe graafproces zorgvuldig kan worden uitgevoerd en bevat voor graven van proefsleuven handelingsprotocol. Aannemer heeft informatie ingewonnen over aanwezigheid van kabels en leidingen, proefsleuven gegraven om volgens tekening in nabijheid van werk gelegen kabel te lokaliseren. Hij heeft kabel op in tekening aangegeven plaats aangetroffen. Aansprakelijkheid van aannemer hangt ervan af of hij mocht volstaan met graven van bewuste proefsleuven, of dat hij zich meer inspanningen had moeten getroosten om verloop van kabel te bepalen. Art. 5 lid 2 Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten (BION) legt op netbeheerder verplichting gegevens over horizontale ligging te baseren op metingen met nauwkeurigheid van ten minste één meter, maar grondroerder mag er niet zonder meer op vertrouwen dat hem verstrekte tekening aan deze eis voldoet. In hoeverre grondroerder op tekening mag vertrouwen, hangt af van omstandigheden van geval, in licht van hetgeen Richtlijn over onderzoeksplicht van grondroerder bepaalt. Daarbij is hier onder meer van belang dat kabel al in 1956 of 1957 is gelegd en dat nadien ter plaatse werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Rechter dient bij invulling van zorgplicht in beginsel aan te sluiten bij Richtlijn. Indien hij daarvan afwijkende invulling van zorgplicht wil geven, dient hij te motiveren welke omstandigheden rechtvaardigen dat in concrete geval van Richtlijn mocht worden afgeweken. Oordeel Hof dat aannemer niet onzorgvuldig heeft gehandeld, is gelet op BION en Richtlijn onbegrijpelijk. Na verwijzing kan ook worden onderzocht wat afstand tussen twee gegraven proefsleuven was.

ECLI:NL:HR:2018:772