English

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 22.4.2004 L&S 2004 nr. 217

Voorbehoud in brief van bewindvoerder namens verzekerde aan diens arbeidsongeschiktheidsverzekeraar om in toekomst alsnog tot heraanvraag uitkering over te gaan, staat aan beroep door arbeidsongeschiktheidsverzekeraar op rechtsverwerking in weg.