English

Jurisprudentie

HR 29.9.1995 NJ 1996 nr. 89

Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is vereist aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij schuldenaar gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij positie van schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Betoog dat handelingen van schuldenaar, in casu schriftelijke mededeling van verzekeraar dat hij beroep op rechtsverwerking zou doen als verzekerde, na verval van instantie, procedure zou hervatten, niet tot verwerking van recht schuldeiser kunnen leiden, kan in algemeenheid niet als juist worden aanvaard.