English

Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 18.11.2008 NJF 2008 nr. 521

Meer dan 30 jaar na blootstelling aan asbest wordt bij werknemer van scheepswerf asbestose vastgesteld. Beroep van werkgever op verjaring ex art. 3:310 lid 2 BW gehonoreerd, na toetsing aan gezichtspunten uit HR 28.4.2000 NJ 2004 nr. 430 met noot Bloembergen. Doorslaggevend dat werknemer niet, conform gezichtspunt g, binnen redelijke termijn na openbaring schade werkgever aansprakelijk heeft gesteld; tussen openbaring en instellen van schadevergoedingsvordering is bijna 2,5 jaar verstreken. Dit gezichtspunt neemt bijzondere plaats in vanwege belang van rechtszekerheid.

In dezelfde zin Rechtbank Amsterdam 16.5.2007 JA 2007 nr. 114; Gerechtshof 's-Gravenhage 31.8.2007 NJF 2007 nr. 507; Rechtbank Almelo 5.11.2008 JA 2009 nr. 5; Rechtbank Almelo 24.12.2008 JA 2009 nr. 49 en Rechtbank Roermond 7.4.2010 JA 2010 nr. 80.