English

Jurisprudentie

Rechtbank 's-Hertogenbosch 26.4.2006 NJF 2006 nr. 423

WAM-verzekeraar wenst schade-uitkeringen te verhalen op verzekeraar van ziekenhuis alwaar slachtoffer aan heup geopereerd is, waarbij beroepsfout is gemaakt. Vordering WAM-verzekeraar is in beginsel verjaard. Aanvragen gezamenlijke medische expertise kan niet als bindend advies als bedoeld in art. 3:316 lid 3 BW worden aangemerkt en dus niet als stuiting. Redelijkheid en billijkheid verzetten zich echter tegen beroep op verjaring, gezien minnelijk overleg en afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt.