English

Jurisprudentie

Gerechtshof Leeuwarden 29.3.2006 JA 2006 nr. 86

Ten gevolge van brand in 2000 vergoedt brandverzekeraar schade en neemt regres op energiebedrijf. Energiebedrijf beroept zich op verjaring. Uit deskundigenonderzoek blijkt dat meest aannemelijke oorzaak brand beschadiging kabel tijdens installatie is. Installatie vond plaats in 1972, zodat verjaringstermijn van 20 jaar ex art. 3:310 lid 1 BW is verstreken. Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar (vgl. HR 28.4.2000 NJ 2000 nr. 430 met noot Bloembergen), nu het gaat om vermogensschade, er geen sprake is van ernstig verwijt, energiebedrijf vóór verstrijken verjaringstermijn geen rekening kon houden met mogelijkheid dat het zou worden aangesproken en energiebedrijf vanwege fusies werd beperkt in mogelijkheid zich tegen vordering te verweren.