English

Jurisprudentie

HR 4.6.2004 NJ 2004 nr. 411

Redelijkheid en billijkheid kunnen onder omstandigheden aan beroep op verjaring in de weg staan en niet uitgesloten is dat daarbij in aanmerking te nemen omstandigheden zich hebben voorgedaan na tijdstip waarop verjaringstermijn is verstreken.