English

Jurisprudentie

HR 28.4.2000 NJ 2000 nrs. 430 (Van Hese/De Schelde) en 431 (Rouwhof/Eternit) met noot Bloembergen, VR 2000 nrs. 116 en 117

30-jarige verjaringstermijn ex art. 3:310 BW bij aansprakelijkheid werkgever voor asbest. In beginsel is die termijn een "hard and fast rule". Vgl. HR 3.11.1995 NJ 1998 nr. 380 met noot Brunner, niet opgenomen. Specifieke omstandigheden kunnen meebrengen dat daarvan vanwege billijkheid ex art. 6:2 BW wordt afgeweken:
a) gaat het om vermogensschade? Voor het slachtoffer of een nabestaande of derde?
b) bestaat aanspraak op uitkering uit anderen hoofde?
c) welke mate van verwijtbaarheid van aangesprokene?
d) had aangesprokene voor verstrijken van verjaringstermijn al met mogelijkheid van aansprakelijkheid rekening gehouden of behoren te houden?
e) heeft aangesprokene nog een redelijke mogelijkheid zich te verweren?
f) is aansprakelijkheid onder verzekering gedekt?
g) heeft aansprakelijkstelling binnen redelijke termijn na aan het licht komen van de schade plaatsgevonden?