English

Jurisprudentie

Verplaatste schade

HR 28.5.1999 NJ 1999 nr. 564 met noot Bloembergen, VR 1999 nr. 166 (Kruidhof/Losser)

Kind vordert van laedens vergoeding vermogensschade terzake van twee schadeposten die eigenlijk van ouders zijn. In afwijking op regel dat schade concreet moet worden berekend, eist billijkheid in dit geval dat schade abstract wordt berekend. Opnemen vakantiedagen door bezoekende ouders komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wel vermogensschade, maar niet door kind geleden. De tweede post, kosten gemaakt door ouders ter verzorging in hun vrije tijd van het kind, komt wel voor vergoeding in aanmerking. Criterium is of professionele hulpverlener dezelfde taak zou hebben verricht.

lagere rechters

Rechtbank 's-Hertogenbosch 19.3.2008 JA 2008 nr. 100

Belangenbehartiger van verkeersslachtoffer vordert van aansprakelijke WAM-verzekeraar vergoeding buitengerechtelijke kosten ex art. 6:107 BW. Blijkens parlementaire geschiedenis moet het gaan om kosten die rechtstreeks zijn terug te voeren op schadeveroorzakende feit, die derde (contractueel) onverplicht heeft gemaakt en waarvoor hij (behoudens mogelijke vordering uit zaakwaarneming) geen verhaalsmogelijkheid heeft op aansprakelijke persoon of slachtoffer. Daarvan is geen sprake, nu kosten belangenbehartiger voortkomen uit met slachtoffer gesloten overeenkomst van opdracht.