English

Jurisprudentie

Algemeen

HR 8.2.1985 NJ 1986 nr. 137 met noot Brunner (renteneurose)

Zonder reden slaat politiefunctionaris man tegen hoofd en lichaam met wapenstok. Bij slachtoffer is sprake van renteneurose en aggravatie. Bij onrechtmatige daad die bestaat uit toebrengen van letsel zullen gevolgen van door persoonlijke predispositie bepaalde reactie op die daad in algemeen als gevolg van onrechtmatige daad aan dader moeten worden toegerekend, ook al houdt die reactie mede verband met neurotische behoefte van slachtoffer schadevergoeding te verkrijgen en ook al zijn die gevolgen daardoor ernstig en langer van duur dan in normale lijn der verwachting ligt. Dit zou slechts anders zijn onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien slachtoffer zou hebben nagelaten van zijn kant alles in werk te stellen wat redelijkerwijs – mede in aanmerking genomen zijn persoonlijkheidsstructuur – van hem kon worden verlangd om tot herstelproces bij te dragen. Persoonlijke predispositie slachtoffer en daaruit voortvloeiende risico's wel factor waarmee rekening kan worden gehouden bij begroting schade.

HR 1.11.2000 VR 2001 nr. 90

Uitkering die ertoe strekt schade te vergoeden die slachtoffer door ongeval in zijn onderneming heeft geleden, behoort tot winst uit onderneming en is aan belastingheffing onderworpen. Daaraan doet niet af dat partijen ter kwalificatie van schadevergoeding term verlies arbeidsvermogen hebben gehanteerd.

HR 21.2.2001 VR 2001 nr. 91

Vergoedingen voor immateriële schade en voor verlies arbeidsvermogen die werkgever op grond van zijn aansprakelijkheid voor één van zijn werknemers betaalt, vinden niet zo zeer hun grond in dienstbetrekking, dat zij als daaruit genoten moeten worden aangemerkt. Dat zou anders kunnen zijn indien afspraken in arbeidsovereenkomst of in rechtspositionele regelingen zijn gemaakt omtrent een recht dat slachtoffer zou hebben op vergoeding wegens verlies arbeidsvermogen. Identiek aan HR 29.6.1983 VR 1985 nr. 36, niet opgenomen.

HR 17.1.2003 NJ 2006 nr. 533 met noot Heerma van Voss onder nr. 534, JAR 2003 nr. 41, AV&S 2003 p. 99 e.v. met noot Bouwens

(buiten dienstverband) arbeidsongeschikt geworden werknemer heeft jegens werkgever geen recht op reïntegratie, nu aan zijn arbeid ook op lange termijn naar alle waarschijnlijkheid geen of nauwelijks loonwaarde kan worden toegekend.

HR 30.11.2007 NJ 2012 nr. 613, JA 2008 nr. 22, VR 2008 nr. 87

Tijdens hoger beroep wordt belastingstelsel gewijzigd. Feit dat in memorie van grieven niet is aangevoerd dat bij begroting belastingschade rekening moet worden gehouden met nieuw stelsel staat er niet aan in weg dat dit in later stadium van appèlprocedure alsnog kan worden gedaan. Rechter is vrij om toekomstige schade te kapitaliseren in bedrag ineens naar peildatum die ver voor zijn uitspraak ligt. Uitgangspunt blijft echter dat zoveel mogelijk werkelijk geleden en te lijden schade behoort te worden begroot. Daarom staat het rechter vrij om bij kapitalisatie van blijvende en periodieke letselschade naar lang voor zijn uitspraak gelegen peildatum overlijdensrisico over voorbije jaren niet te verdisconteren.

LJN BY0957

HR 7.12.2012 LJN BY0957, RvdW 2013 nr. 1

Man krijgt schadevergoeding voor dwarslaesie als gevolg van ongeval. Antwoord op vraag of vergoeding in huwelijksgoederengemeenschap valt of aan man is verknocht, is afhankelijk van omstandigheden van geval, waaronder met name aard van goed respectievelijk schuld, zoals deze door maatschappelijke opvattingen wordt bepaald (vgl. HR 15.2.2008 NJ 2008 nr. 275 en HR 30.3.2012 NJ 2012 nr. 407, niet opgenomen). Bij ontvangst door één van echtgenoten van vergoeding voor schade die deze heeft geleden door ongeval, is niet reeds sprake van verknochtheid indien vergoeding naar haar aard uitsluitend is afgestemd op aan persoon van die echtgenoot verbonden nadelige gevolgen van ongeval. Echtgenoot die zich op art. 1:94 lid 3 BW beroept zal ten minste (tevens) moeten stellen op welke schade(n) vergoeding betrekking heeft. Van belang is bijvoorbeeld of vergoeding ziet op ongevalsschade die betrokken echtgenoot na ontbinding van huwelijksgemeenschap in toekomst zal lijden (HR 3.11.2006 NJ 2008 nr. 258, niet opgenomen).

ECLI:NL:HR:2015:3334

HR 20.11.2015 ECLI:NL:HR:2015:3334, NJ 2015 nr. 482

Kind loopt bij verkeersongeval ernstig hersenletsel op en ontvangt daarvoor schadevergoeding. Vader verzoekt als bewindvoerder kantonrechter machtiging te verlenen tot oprichting van besloten vennootschap om daarin vermogen van kind onder te brengen. Verzoek wordt afgewezen omdat anders onder beschermingsbewind gestelde vermogen aan wettelijk toezicht door kantonrechter zou worden onttrokken. Met beoogde handelingen gaat kapitaal uit vermogen van rechthebbende (kind) en gaat behoren tot vermogen van BV. Beheer van en beschikking over kapitaal zijn vanaf dat moment voorbehouden aan bestuur van vennootschap. Voor zover kantonrechter invloed kan uitoefenen op wijze waarop bewindvoerder (namens rechthebbende) met aandelen en daaraan verbonden stemrecht omgaat, heeft hij daarmee nog geen zeggenschap over vermogen van BV. Bewindvoerder mag letselschade-uitkering dus niet in BV inbrengen.

lagere rechters

Rechtbank Zwolle 24.3.2004 NJF 2004 nr. 387

Bij begroting schade moet rekening worden gehouden met niet-ongevalsgerelateerde factoren verband houdend met persoonlijkheidsstructuur, indien deze ten tijde van ongeval of op later moment zouden hebben geleid tot ontstaan en voortbestaan van ten tijde van ongeval vastgestelde of andere klachten bij slachtoffer.

Rechtbank 's-Hertogenbosch 9.4.2008 JA 2008 nr.101

Slachtoffer verkeersongeval, waarvoor aansprakelijkheid is erkend, emigreert naar Turkije. Omdat schade zo concreet en reëel mogelijk moet worden begroot, moet, indien komt vast te staan dat slachtoffer niet naar Nederland terugkeert, worden aangesloten bij schade zoals slachtoffer die heeft geleden of zal lijden in Turkije. Eventuele verlies verdienvermogen moet worden gerelateerd aan inkomen dat slachtoffer in Turkije zou kunnen genereren en kosten huishoudelijke hulp moeten worden vastgesteld aan hand van hoogte van die kosten in Turkije. Gezien hiermee gepaard gaande complicaties dienen partijen zich over vervolg van procedure uit te laten.