English

Jurisprudentie

Verhaalsrecht werkgever doorbetaald loon

art. 6:107a BW


HR 24.10.2003 NJ 2004 nr. 396

In procedure tot verhaal van doorbetaald loon betoogt werkgever dat zolang civiel plafond als bedoeld in art. 6:107a BW niet is bereikt hij alle bruto kosten kan verhalen. Hoge Raad beslist dat art. 6:107a BW zo moet worden uitgelegd dat geen verhaal kan worden gezocht voor eventuele inkomstenbelasting en premies voor sociale verzekeringen. Deze regel moet ook worden aangenomen in die gevallen waarin civiel plafond nog niet wordt overschreden. Daardoor wordt eenvoudige en voor praktijk goed hanteerbare maatstaf verkregen, waardoor tevens consistentie van systeem regresrechten wordt versterkt.

lagere rechters

Rechtbank Arnhem 26.11.2003 en 3.3.2004 NJF 2004 nrs. 195 en 541

Tijdens arbeidsongeschiktheid werknemer vanwege herhaalde mishandeling door partner, betaalt werkgever loon door. Indien er ten tijde van arbeidsongeschiktheid sprake was van duurzame affectieve relatie tussen werknemer en partner die meebracht dat zij elkaar toen wederzijds verzorgden, met elkaar samenwoonden en gemeenschappelijke huishouding voerden, staan die omstandigheden aan uitoefening verhaalsrecht werkgever ex art. 6:107a BW in de weg omdat dit met terugwerkende kracht tot gevolg zou hebben dat werknemer mede gevolgen van regres zou dragen en in feite verstoken zou zijn van loon waarop zij tijdens arbeidsongeschiktheid recht had. (Zie HR 26.6.1987 NJ 1988 nr. 536 met noot Vranken en HR 25.1.1991 NJ 1992 nr. 706 met noot Brunner, beide niet opgenomen)