English

Jurisprudentie

Schadebeperkingsplicht

HR 11.6.2010 NJ 2010 nr. 33

Bewoners hebben damwand naast hun dijkhuis laten plaatsen en vervolgens aannemer ingeschakeld voor aanbouw aan woning. Er ontstaat scheurvorming in aanbouw onder meer door ontbreken van deugdelijke verankering van damwand. Aannemer is aansprakelijk voor gebreken in aanbouw, maar doet beroep op eigen schuld (schadebeperkingsplicht) van bewoners. Bewijslast van eigen schuld rust in beginsel op partij die zich op eigen schuld van wederpartij beroept, dus aannemer. Aannemer kan bewoners geen eigen schuld tegenwerpen vanwege omstandigheid dat ook bewoners schadebeperkende maatregelen hadden kunnen nemen, nu aansprakelijke aannemer heeft toegezegd schade te herstellen en op hem plicht rustte schade te beperken en hij schadebeperkende maatregelen had kunnen nemen.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Gravenhage 13.5.2003 NJ 2003 nr. 652

Rechtbank heeft in eerste aanleg geoordeeld dat van appellante in beginsel mag worden verwacht dat zij bereid is andere functies binnen gezondheidszorg te aanvaarden en dat zij in beginsel in staat is fulltime andere werkzaamheden te verrichten. Hof merkt op dat appellante veel affiniteit heeft met haar werk en dat zij vast dienstverband heeft met werkgeefster die haar begrijpt. Het is daarom niet redelijk om van appellante te verlangen dat zij ter beperking van haar schade haar vaste baan opgeeft voor onzekerheid van andere functie met risico dat appellante niet in staat zal blijken te zijn deze andere functie naar behoren te vervullen met mogelijk negatieve gevolgen voor haar.

Rechtbank Haarlem 5.12.2006 JA 2007 nr. 14 (kort geding)

Slachtoffer is in kader van zijn schadebeperkingsplicht in beginsel gehouden van toegekend persoonsgebonden budget gebruik te maken. Indien hij aannemelijk maakt dat hij buiten zijn schuld er niet in is geslaagd zorg in te kopen, is schadebeperkingsplicht in zoverre uitgewerkt. In onderhavige geval heeft slachtoffer zich onvoldoende ingespannen om huishoudelijke hulp in te kopen, zodat aansprakelijke persoon door zorgkantoor teruggevorderd persoonsgebonden budget niet aan slachtoffer behoeft te vergoeden.

Kantonrechter Rotterdam 28.3.2008 JA 2008 nr. 106

Werknemer aan wie bedrijfsongeval is overkomen waarvoor werkgever aansprakelijk is, voldoet niet aan op hem rustende verplichting inkomensschade te beperken nu hij onwelwillend is om passend werk te zoeken. Arbeidsvermogensschade kan niet geheel aan werkgever worden toegerekend. Dit is anders als gebrek aan inspanning gevolg is van stemmingsstoornis die alleen door ongeval is veroorzaakt. Mocht dit zo zijn, dan had werknemer zich aan stoornis moeten laten behandelen. Dit is niet gebleken.

Gerechtshof Leeuwarden 9.9.2008 NJF 2008 nr. 459, JA 2008 nr. 167 met noot Keirse

Voor schending van schadebeperkingsplicht is bepalend of benadeelde onredelijk heeft gehandeld. Of dat geval is, hangt af van concrete omstandigheden. Maatstaf is of normaal en voorzichtig mens in dezelfde situatie dezelfde keuzes zou kunnen maken. Bedacht moet worden dat dader benadeelde in positie van verplichting tot schadebeperking heeft gebracht. Appellant niet geslaagd in onderbouwing van stelling dat benadeelde schadebeperkingsplicht heeft geschonden.