English

Jurisprudentie

Verkeers- en veiligheidsnormen

HR 13.1.1995 NJ 1997 nr. 175 met noot Brunner, VR 1995 nr. 96 (val uit ziekenhuisbed)

Veiligheidsnormen - ook ongeschreven - strekken ter voorkoming van ongevallen en daaruit voortvloeiend, ook buiten normale lijn der verwachtingen liggend letsel. Geen reden om vordering verhaalzoekende instantie anders te behandelen dan vordering slachtoffer zelf. Tegenbewijs dat causaal verband ontbreekt niet toegestaan wegens niet voldoen aan stelplicht.

HR 6.10.1995 NJ 1998 nr. 190 met noot Brunner, VR 1996 nr. 5 (turnongeval)

Trainster onvoldoende zorgvuldig, waardoor turnster uit de ringen valt. Treffen van bijzondere maatregelen wegens risico van zeer ernstig letsel geboden. Niet van belang of treffen van veiligheidsmaatregelen gevolgen van val had kunnen voorkomen. Niet-naleven veiligheidsnorm brengt mee dat ook letsel dat buiten normale lijn der verwachtingen ligt aan overtreder van die norm moet worden toegerekend. Tegenbewijs dat causaal verband ontbreekt niet toegestaan wegens onvoldoende gespecificeerd bewijsaanbod.

HR 6.12.1996 NJ 1997 nr. 398, VR 1997 nr. 71 (matroos zonder ladder)

Art 1638x (oud) BW niet van toepassing op zeeschip. Ontbreken ladder in strijd met geldende veiligheidsvoorschriften. Causaal verband tussen schending veiligheidsvoorschrift en ongeval in beginsel gegeven, behoudens tegenbewijs.

HR 2.3.2001 NJ 2001 nr. 649 met noten Van Wijmen en Vranken, VR 2001 nr. 119

Door niet naleven van protocol bij arthroscopie staat in beginsel causaal verband met letsel (trombose) vast. In het midden kan blijven of sprake is van echte veiligheidsnorm. Niet van belang dat binnen beroepsgroep geen consensus bestond over effectiviteit van geschonden norm.

HR 1.4.2005 NJ 2006 nr. 377 met noten Van Wijmen en Snijders, VR 2007 nr. 36

Protocol voor medische behandeling geeft richtlijn die in beginsel in acht moet worden genomen, maar waarvan soms kan en in bepaalde omstandigheden ook moet worden afgeweken, waarbij als maatstaf heeft te gelden dat aan patiënt zorg behoort te worden verleend die in omstandigheden van geval van redelijk bekwaam arts mag worden verlangd. Deze maatstaf brengt enerzijds mee dat afwijking van protocol door arts moet kunnen worden beargumenteerd (HR 2.3.2001 NJ 2001 nr. 649 met noten Van Wijmen en Vranken), anderzijds dat volgen protocol niet zonder meer betekent dat arts juist heeft gehandeld. Voor inhoud protocol betekent dit dat opstellers ermee rekening moeten houden dat protocol wordt gehanteerd door redelijk bekwame artsen en dat derhalve (mede uit oogpunt van praktische hanteerbaarheid) niet alle gegevens behoeven te worden vermeld die aan betrokken artsen op grond van hun medische kennis en ervaring bekend behoren te zijn. Deskundigenbericht noodzakelijk voor beoordeling protocol.

ECLI:NL:HR:2015:308

HR 13.2.2015 ECLI:NL:HR:2015:308, RvdW 2015 nr. 318, RAV 2015 nr. 45

Enkele jaren na verkeersongeval ontwikkelt bestuurder psychische klachten en raakt volledig arbeidsongeschikt. Aansprakelijke WAM-verzekeraar vergoedt schade tot bepaald moment en meent dat daarna ontstane schade niet meer in causaal verband met ongeval staat omdat bestuurder gelet op bijzondere thuissituatie ook zonder ongeval psychisch gedecompenseerd zou zijn. Nu sprake is geweest van overtreding van verkeersnorm, neemt Hof rechtens relevant verband aan tussen psychische problematiek van bestuurder en ongeval. Uitgangspunt is dat gevolgen van persoonlijke predispositie van slachtoffer, zoals wijze van omgang met klachten, beperkingen en tegenslagen, als gevolg van onrechtmatige daad aan dader moeten worden toegerekend, ook al zijn die gevolgen door predispositie ernstiger en langer van duur dan in normale lijn der verwachtingen ligt. Volledige arbeidsongeschiktheid dient op grond van art. 6:98 BW aan veroorzaker van ongeval te worden toegerekend. Pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie kunnen wel van belang zijn voor schadebegroting. HR doet zaak af op art. 81 lid 1 RO. A-G gaat in op fenomeen whiplash en vraag of subjectieve gevoelens van slachtoffers bij beoordeling rol mogen spelen.