English

Jurisprudentie

Algemeen

HR 8.6.2001 NJ 2001 nr. 433, VR 2001 nr. 168 (Zwolsche Algemeene/De Greef)

Aan bewijs van oorzakelijk verband tussen ongeval en gezondheidsklachten (post whiplash syndroom) mogen geen al te hoge eisen worden gesteld. Ontbreken van specifiek medisch aantoonbare verklaring voor klachten komt voor risico van veroorzaker van ongeval en staat niet in weg aan oordeel dat bewijs van oorzakelijk verband is geleverd.

HR 11.7.2003 NJ 2005 nr. 50 met noot Vranken, VR 2003 nr.181, L&S 2003 nr. 62 (Bravenboer/London)

Slachtoffer van verkeersongeval heeft kosten gemaakt in verband met onderzoek door medisch adviseur teneinde omvang van zijn schade vast te stellen. Deze kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen krachtens art. 6:98 BW. Laedens is aansprakelijk voor alle schade die benadeelde heeft geleden, waartoe ook kunnen worden gerekend (redelijke) kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, ook wanneer uiteindelijk niet komt vast te staan dat schade is geleden. Wel moeten die kosten als gevolg van aanrijding zijn gemaakt en dienen zij tevens in zodanig verband met aanrijding te staan dat zij aan aansprakelijke persoon kunnen worden toegerekend.

HR 25.4.2008 NJ 2008 nr. 262, JA 2008 nr. 128 met noot Oldenhuis, RAV 2008 nr. 69

Na door minderjarige kinderen gestichte brand in veemarktcomplex Frieslandhal (FEC) heeft horecaondernemer door huurgeschil met FEC bedrijf niet kunnen voortzetten. Door brand is huurovereenkomst van rechtswege geëindigd. Dit rechtsgevolg en daaruit voortvloeiende inkomensschade dienen als gevolg van brand aan ouders te worden toegerekend. Schade als gevolg van niet sluiten nieuwe huurovereenkomst staat in condicio sine qua non-verband tot brand en is alleszins voorzienbare gevolg daarvan. Deze inkomensschade behoort aan ouders te worden toegerekend. Noch aard van aansprakelijkheid ouders noch rol kinderen bij ontstaan brand doet hieraan af.

HR 29.4.2011 NJ 2011 nr. 191, JA 2011 nr. 109 met noot Gouweloos

Aannemer beschadigt kabelbed bij graafwerkzaamheden waardoor grootschalige stroomstoring ontstaat. Netbeheerder heeft wettelijk verplichte compensatievergoeding betaald aan aangeslotenen en vordert schadevergoeding van aannemer en diens opdrachtgever. Hof heeft door netbeheerder betaalde vergoedingen aan aannemer en opdrachtgever kunnen toerekenen in zin van art. 6:98 BW. Wanneer kabels niet door aannemer zouden zijn beschadigd, zou netbeheerder geen compensatie aan afnemers verschuldigd zijn geweest. Schade is voorzienbaar gevolg van kabelbeschadigingen. Mate van schuld van aannemer en opdrachtgever hoeft bij toerekening ex art. 6:98 BW niet te worden onderzocht.

ECLI:NL:HR:2014:2895

HR 3.10.2014 ECLI:NL:HR:2014:2895

Werknemer loopt zo'n zes weken nadat hij bij arbeidsongeval vier tenen heeft gebroken knieletsel op als hij thuis over deurmat struikelt. Werkgever heeft aansprakelijkheid voor arbeidsongeval erkend, maar werknemer stelt werkgever ook aansprakelijk voor gevolgen van tweede ongeval thuis. Hof heeft vordering afgewezen. Tussen eerste ongeval en knieletsel bestaat condicio sine qua non-verband. Bij onderzoek naar toerekening op voet van art.6:98 BW moet alle omstandigheden van geval worden betrokken. Daartoe kunnen ook behoren gezichtspunten of bepaald schadelijk gevolg in (zeer) ver verwijderd verband staat tot aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis, en of dit naar ervaringsregels niet redelijkerwijs voorzienbaar is. Gelet op overwegingen Hof dat werknemer ten tijde van tweede ongeval nog niet restloos was genezen en aangenomen mag worden dat pijn en letsel minst genomen mede hebben bijgedragen tot val, is zijn oordeel dat knieletsel (veroorzaakt door val) in zeer ver verwijderd verband staat tot oorspronkelijk letsel door arbeidsongeval onbegrijpelijk. Volgt vernietiging.

ECLI:NL:HR:2017:214

HR 10.2.2017 ECLI:NL:HR:2017:214

Tussen partijen bestaan twee geschillen over handel in en verhuur van bouwkranen. Koper en lasthebber is toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming van koopovereenkomst en overeenkomst van lastgeving, maar Hof wijst aantal gevorderde schadeposten af omdat deze niet kunnen worden toegerekend in zin van art. 6:98 BW. Vraag of schade in zodanig verband staat met gebeurtenis waarop aansprakelijkheid berust dat zij aangesprokene als gevolg van gebeurtenis kan worden toegerekend, moet worden beantwoord aan hand van objectieve factoren als aard van aansprakelijkheid en van schade. In dat kader zal ook wat naar objectief inzicht voorzienbaar of waarschijnlijk was, rol kunnen spelen. Bij toerekening op grond van art. 6:98 BW gaat het om vraag of voldoende verband bestaat tussen schade en gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat. Omstandigheid dat contractspartij bij tekortkoming waarvoor aansprakelijkheid bestaat niet uit eigen belang heeft gehandeld, kan weliswaar mede van belang zijn bij beantwoording van vraag welk verband in omstandigheden van geval is te eisen, maar kan niet op zichzelf ertoe leiden dat slechts deel van veroorzaakte schade is aan te merken als toerekenbaar gevolg van gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat. Omstandigheid dat partij niet uit eigen belang heeft gehandeld kan niet oordeel Hof dragen dat schade tot door hem genoemde bedrag (ongeveer helft) aan haar kan worden toegerekend. Hof had verplichting tot schadevergoeding kunnen matigen op grond van art. 6:109 BW, mits goed gemotiveerd. Hof heeft ten onrechte art. 6:98 BW ook toegepast op wettelijke rente. Strekking van art. 6:119 BW brengt mee dat hoofdsom en rente afzonderlijk moeten worden vastgesteld en dat voor matiging wettelijke rente afzonderlijk, gemotiveerd, oordeel moet worden gegeven.

lagere rechters

Gerechtshof Leeuwarden 8.8.2001 NJ 2002 nr. 209

Bij voetganger die bij aanrijding letsel oploopt, openbaren zich psychische problemen, leidend tot zelfmoordpoging, gevolgd door ziekenhuisopname waarbij infuus verkeerd wordt aangelegd. Tussen verkeersongeval enerzijds en suïcidepoging en daarop gevolgde fout in ziekenhuis anderzijds bestaat causaal verband.

Rechtbank Amsterdam 2.7.2008 JA 2008 nr. 168

Jongen slaat buurvrouw op rechteroog, waarna schade aan netvlies ontstaat. Jongen bestrijdt causaal verband tussen klap en netvliesloslating. Deskundigen zijn het erover eens dat relatie lijkt te bestaan tussen beiden. Jongen heeft risico aanvaard dat gevolgen klap ernstiger zouden kunnen zijn dan gemiddeld te verwachten was. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan letsel zo onvoorzienbaar zijn dat deze niet aan dader toe te rekenen valt. Voor klap had vrouw beperkt gezichtsvermogen. Daarna is dit bij rechteroog afgenomen, maar bij linkeroog toegenomen. Bij berekening schade moet rekening worden gehouden met toename zicht linkeroog ook al is er geen verband met schade aan rechteroog. Comparitie gelast over te benoemen deskundige.

Gerechtshof Amsterdam 27.1.2009 NJ 2009 nr. 297

Clickfondszaak. Vervolg op HR 13.7.2007 NJ 2007 nr. 505 met noot Alkema (niet opgenomen), waarin Hoge Raad oordeelde dat enkele passages in persberichten van Openbaar Ministerie als onrechtmatig jegens effectenhuis moeten worden aangemerkt. Hof onderzoekt of en in hoeverre bewuste passages tot schade hebben geleid. Reputatieschade is niet alleen veroorzaakt door onrechtmatige passages, maar zou ook door verdere berichtgeving zijn ontstaan. Derhalve is sprake van samenloop van twee schadeoorzaken. Reputatieschade wordt voor 25% toegerekend aan handelen Openbaar Ministerie. Voor overige schade volgt comparitie van partijen.

Gerechtshof 's-Gravenhage 17.3.2009 NJF 2009 nr. 188, JA 2009 nr. 130 met noot Flanderhijn-van der Meer

Werknemer die door arbeidsongeval waarvoor werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, arbeidsongeschikt is vecht in bestuursrechtelijke procedure verlaging van WAO-uitkering aan. Hiervoor gemaakte kosten van rechtsbijstand dienen door werkgever te worden vergoed. WAO-uitkering (afschatten daaronder begrepen) staat in causaal verband met arbeidsongeval. Gelet op aard van aansprakelijkheid (schending zorgplicht ex art. 7:658 BW) en van schade (letselschade) kunnen kosten bestuursrechtelijke procedure aan werkgever worden toegerekend.

Rechtbank Haarlem 2.2.2011 JA 2011 nr. 47

Werkgever is aansprakelijk voor werknemer overkomen arbeidsongeval. Werkgever betwist causaal verband tussen ongeval en schade van werknemer. Dat verkeerde diagnose in ziekenhuis er mogelijk toe heeft geleid dat niet tijdig juiste medische behandeling is ingezet en/of dat werknemer op vervolgafspraken in ziekenhuis is weggebleven waardoor letsel mogelijk had kunnen worden voorkomen of verminderd staat niet aan toerekening ex art. 6:98 BW in weg. Wel heeft werknemer 45% eigen schuld.