English

Jurisprudentie

Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade (sub a)

HR 3.6.2005 NJ 2005 nr. 324 met noot Vranken

Kosten tuchtprocedure kunnen niet worden beschouwd als redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade (vgl. HR 10.1.2003 NJ 2003 nr. 537 met noot Kleijn, niet opgenomen). Alleen in bijzondere omstandigheden is er grond voor afwijking. Dat geldt niet alleen als vordering is gebaseerd op art. 6:96 lid 2 onder b BW, maar ook als die is gebaseerd op art. 6:96 lid 2 onder a BW.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Gravenhage 17.3.2009 NJF 2009 nr. 188, JA 2009 nr. 130 met noot Flanderhijn-van der Meer

Werknemer die door arbeidsongeval waarvoor werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, arbeidsongeschikt is, vecht in bestuursrechtelijke procedure verlaging van WAO-uitkering aan. Hiervoor gemaakte kosten van rechtsbijstand komen niet ex art. 6:96 lid 2 sub a BW voor vergoeding in aanmerking. Met aanvragen en trachten te behouden van uitkering beperkt werknemer schade niet, maar wentelt hij deze af op andere partij, UWV. Dat neemt niet weg dat kosten bestuursrechtelijke procedure in causaal verband met arbeidsongeval staan en aan werkgever kunnen worden toegerekend. Hij dient deze dus te vergoeden.