English

Jurisprudentie

Alternatieve causaliteit

art. 6:99 BW


HR 31.1.2003 NJ 2003 nr. 346 met noot Vranken

Tijdens oudejaarsnacht wordt in gebouw achtereenvolgens tweemaal brand gesticht. Verzekeraar die schade heeft vergoed, heeft ex art. 6:99 BW voor gehele schade regres op door hem aangesproken veroorzakers van tweede brand. Voor toepasselijkheid van art. 6:99 BW is niet vereist dat gebeurtenissen min of meer gelijktijdig hebben plaatsgevonden. Nodig maar ook voldoende is dat sprake is van twee of meer gebeurtenissen en dat schade door ten minste één ervan is veroorzaakt. Niet is vereist dat identiteit van alle personen die voor verschillende gebeurtenissen aansprakelijk zijn, bekend is. Stichters van tweede brand zijn voor gehele schade aansprakelijk, behoudens door hen te leveren bewijs dat waarde van pand door eerste brand al minder was dan gevorderde bedrag.

HR 18.12.2009 NJ 2012 nr. 614, JA 2010 nr. 81

Financiële afwikkeling tussen twee WAM-verzekeraars van twee in tijd na elkaar plaatsgevonden hebbende verkeersongevallen. Verzekeraars zijn tegenover slachtoffer ex art. 6:99 BW hoofdelijk aansprakelijk voor schade, die zowel gevolg kan zijn van eerste als van tweede ongeval en die tenminste van een van deze ongevallen gevolg is ('mengschade'). In interne verhouding tussen beide verzekeraars valt niet vast te stellen in welke mate gebeurtenis waarvoor zij aansprakelijk zijn tot ontstaan van gehele schade heeft bijgedragen. In zodanig geval bestaat, behoudens bijzondere – door tot bijdrage aangesproken partij te stellen en zo nodig te bewijzen – omstandigheden (zoals uiteenlopende ernst van gemaakte fouten), draagplicht voor gelijke delen.

lagere rechters

Rechtbank Haarlem 6.8.1996 VR 1997 nr. 101

Aansprakelijkheid werkgever voor mesothelioom bij werknemer. Ook aansprakelijkheid als mesothelioom gevolg kan zijn van blootstelling aan asbest bij vorige werkgever, namelijk ex art. 6:99 BW.

Rechtbank Almelo 4.6.2008 JA 2008 nr. 110 (kort geding)

Mesothelioom-slachtoffer dat rond ouderlijke woning aan asbest is blootgesteld, stelt asbestproducent aansprakelijk. Niet zeker is dat vrouw ziek is geworden door asbeststof afkomstig van asbestproducent. Nu vaststaat dat aangesproken producent asbest in verkeer heeft gebracht en blootstelling aan asbest veruit als belangrijkste oorzaak van mesothelioom heeft te gelden, dient producent te bewijzen dat ziekte vrouw niet gevolg is van gebeurtenis waarvoor zij aansprakelijk is. Dit volgt thans uit art. 6:99 BW, maar was ook in hier relevante periode geldend recht. Bewijs wordt niet geleverd. Causaal verband tussen verstrekken asbestafval en schade vrouw staat voldoende vast.