English

Jurisprudentie

Stelplicht en bewijslast

HR 13.1.1995 NJ 1997 nr. 175 met noot Brunner, VR 1995 nr. 96 (val uit ziekenhuisbed)

Stelplicht en bewijslast van patiënt en aangesproken ziekenhuis. Patiënt moet bewijzen dat sprake is van beroepsfout. Van ziekenhuis kan worden verlangd dat voldoende feitelijke gegevens worden verstrekt teneinde patiënt voldoende aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen.

HR 15.6.2007 NJ 2007 nr. 335, VR 2007 nr. 134 met noot Van Wassenaer onder nr. 133, JA 2007 nr. 144 met noot Van der Meer, RAV 2007 nr. 45

Patiënt acht arts aansprakelijk vanwege medische fout bestaande uit vermijdbaar uitoefenen van druk op elleboogzenuw tijdens operatie. Bewijsrisico terzake medische fout als oorzaak zenuwaandoening rust volgens hoofdregel bewijslastverdeling op patiënt. Bewijsrisico wordt verlicht door verzwaarde stelplicht arts. Geen rechtsregel om (gelet op omstandigheden) bij voorbaat vermoeden van medische fout aan te nemen. Of arts heeft voldaan aan verzwaarde stelplicht moet worden beantwoord aan hand van hetgeen van redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mocht worden verwacht. Naar deskundige oordeelde, behoorde het opnemen van mededelingen over positionering van patiënt tijdens en na operatie in operatieverslag ten tijde van onderhavige operatie niet tot professionele standaard. Vordering terecht afgewezen.

HR 15.5.2009 RAV 2009 nr. 68, VR 2009 nr. 94

Zenuwletsel na buikoperatie. Hof wijst op basis van deskundigenbericht vordering van patiënt tegen ziekenhuis en gynaecoloog af. Feitenrechter heeft grote mate van vrijheid bij waardering van deskundigenrapport en op dat punt beperkte motiveringsplicht, ook wat betreft beslissing om deskundigenrapport al dan niet te volgen. Oordeel Hof dat gynaecoloog en ziekenhuis hun verweer dat wondspreider tijdens operatie regelmatig is verplaatst voldoende hebben onderbouwd door erop te wijzen dat dit inherent is aan gebruikte operatiemethode, geeft geen blijk van onjuiste opvatting omtrent verzwaarde stelplicht van ziekenhuis en arts.

HR 24.12.2010 RvdW 2011 nr. 58

Vrouw houdt huisarts aansprakelijk voor ondanks gebruik van anticonceptiemiddel Implanon ontstane zwangerschap. Huisarts zou staafje met Implanon niet goed hebben ingebracht dan wel aanwezigheid van staafje onvoldoende hebben gecontroleerd. Voorts stelt vrouw dat huisarts niet heeft voldaan aan informatieplicht over (on)betrouwbaarheid van middel. Hof acht vrouw niet geslaagd in bewijs van deze verwijten. Huisarts is dus niet tekortgeschoten in nakoming van geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hiertegen gerichte klachten falen.

lagere rechters

Rechtbank Groningen 14.2.2007 JA 2007 nr. 131

Na moeizame bevalling wordt zenuwletsel in hals kind vastgesteld. Ouders stellen o.a. dat arts te hard aan hoofdje heeft getrokken, hetgeen arts betwist. Bewijslast rust op ouders, maar op arts rust verzwaarde stelplicht (vgl. HR 13.1.1995 NJ 1997 nr. 175 met noot Brunner). Mede op grond van deskundigenbericht oordeelt Rechtbank dat medische verslaglegging niet voldeed aan daaraan te stellen eisen: te summier en bovendien achteraf gewijzigd. Arts heeft daarmee niet voldaan aan zijn ophelderingsplicht, zodat wordt aangenomen dat stelling ouders juist is. Arts derhalve aansprakelijk. Causaal verband tussen aan arts verweten gedraging en zenuwletsel niet vast te stellen. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om onzekerheid geheel op ouders dan wel geheel op arts af te wentelen. Volgt ex aequo et bono veroordeling van arts tot 75% schade.

Rechtbank 's-Gravenhage 31.12.2008 JA 2009 nr. 31 met noot Giard

Huisarts gooit verwijderde moedervlek weg zonder deze eerst nader te laten onderzoeken. Later blijkt dat het ging om kwaadaardig gezwel en patiënt overlijdt aan uitzaaiingen daarvan. Nabestaanden stellen huisarts aansprakelijk. Huisarts heeft geen aantekeningen gemaakt in patiëntendossier en kan daardoor niet aan verzwaarde stelplicht voldoen. Dit heeft tot gevolg dat Rechtbank aanneemt dat huisarts beroepsfout heeft gemaakt door moedervlek weg te halen zonder nader onderzoek. Aanvullend deskundigenonderzoek gelast om overlevingskans bij vaststellen van juiste diagnose kort na verwijderen van moedervlek te bepalen.