English

Jurisprudentie

Aannemer

HR 4.10.1996 NJ 1997 nr. 64 (kabelschade)

Aannemer heeft in beginsel eigen onderzoeksplicht in verband met te verrichten werkzaamheden. In casu mocht aannemer vertrouwen op door opdrachtgever verrichte onderzoek en op juistheid en volledigheid van door deze aan hem verstrekte gegevens. Geen plicht tot nader onderzoek aannemer. Oordeel steunt mede op bijzondere deskundigheid opdrachtgever.

HR 18.9.1998 NJ 1998 nr. 818

Aannemer/opdrachtnemer moet waarschuwen voor onjuistheden in opdracht die hij kent of behoort te kennen. Vgl. HR 25.11.1994 NJ 1995 nr. 154, niet opgenomen. Deskundigheid van opdrachtgever doet niet aan waarschuwingsplicht af maar kan wel leiden tot toepassing van art. 6:101 BW.

HR 8.10.2004 NJ 2005 nr. 52

Aannemer stuit op asbest. Door verrichten verdere werkzaamheden raakt perceel opdrachtgever verontreinigd met asbest. Opdrachtgever stelt dat aannemer haar had moeten waarschuwen voor mogelijke aanwezigheid asbest. In beginsel rust op aannemer verplichting opdrachtgever tijdig te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht die hij kent of behoort te kennen (vgl. HR 18.9.1998 NJ 1998 nr. 818). Op aannemer rust evenwel geen waarschuwingsplicht wanneer sprake is van opdrachtgeefster die (a) ten aanzien van asbest over dezelfde wetenschap beschikte als aannemer (b) werd bijgestaan door deskundige (c) ondanks onder (a) bedoelde wetenschap heeft nagelaten onderzoek te doen naar aanwezigheid asbest terwijl entameren onderzoek wel op haar weg lag en (d) aannemer opdracht heeft gegeven tot verrichten bepaalde werkzaamheden, terwijl ook aan haar bekend was dat daaraan risico's verbonden waren.

HR 8.9.2006 NJ 2006 nr. 494, JA 2007 nr. 1 met noot Oldenhuis

Opdrachtgever houdt hoofdaannemer aansprakelijk voor schade aan tegelvloer. Hoofdaannemer neemt regres op onderaannemer. Enkele omstandigheid dat hoofdaannemer voldoende deskundig is om fouten in ontwerp van door hem aangenomen werk te onderkennen, ontslaat onderaannemer niet van verplichting hoofdaannemer te waarschuwen voor ontwerpfouten die hij kent of behoort te kennen. Hof had derhalve moeten onderzoeken of onderaannemer heeft gewaarschuwd.

ECLI:NL:HR:2018:772

HR 25.5.2018 ECLI:NL:HR:2018:772

Netbeheerder vordert van aannemer vergoeding van schade die tijdens slaan van damwand aan kabel is ontstaan. Hoge Raad stelt relevante regels en richtlijnen bij graafschade aan kabels en leidingen voorop. Grondroerder dient volgens art. 2 lid 2 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) zijn werkzaamheden op zorgvuldige wijze te verrichten. WION brengt verduidelijking van verantwoordelijkheden. Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (CROW 250) beschrijft hoe graafproces zorgvuldig kan worden uitgevoerd en bevat voor graven van proefsleuven handelingsprotocol. Aannemer heeft informatie ingewonnen over aanwezigheid van kabels en leidingen, proefsleuven gegraven om volgens tekening in nabijheid van werk gelegen kabel te lokaliseren. Hij heeft kabel op in tekening aangegeven plaats aangetroffen. Aansprakelijkheid van aannemer hangt ervan af of hij mocht volstaan met graven van bewuste proefsleuven, of dat hij zich meer inspanningen had moeten getroosten om verloop van kabel te bepalen. Art. 5 lid 2 Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten (BION) legt op netbeheerder verplichting gegevens over horizontale ligging te baseren op metingen met nauwkeurigheid van ten minste één meter, maar grondroerder mag er niet zonder meer op vertrouwen dat hem verstrekte tekening aan deze eis voldoet. In hoeverre grondroerder op tekening mag vertrouwen, hangt af van omstandigheden van geval, in licht van hetgeen Richtlijn over onderzoeksplicht van grondroerder bepaalt. Daarbij is hier onder meer van belang dat kabel al in 1956 of 1957 is gelegd en dat nadien ter plaatse werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Rechter dient bij invulling van zorgplicht in beginsel aan te sluiten bij Richtlijn. Indien hij daarvan afwijkende invulling van zorgplicht wil geven, dient hij te motiveren welke omstandigheden rechtvaardigen dat in concrete geval van Richtlijn mocht worden afgeweken. Oordeel Hof dat aannemer niet onzorgvuldig heeft gehandeld, is gelet op BION en Richtlijn onbegrijpelijk. Na verwijzing kan ook worden onderzocht wat afstand tussen twee gegraven proefsleuven was.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22.2.2005 NJF 2005 nr. 267

Onderaannemer die geen klic-melding heeft gedaan, is niet aansprakelijk voor schade aan leidingen als gevolg van machinale graafwerkzaamheden. Hoofdaannemer had meegedeeld dat er ter plaatse geen kabels en/of leidingen in grond lagen. Onderaannemer mocht op juistheid van die mededelingen afgaan omdat onderaannemer werkzaamheden uitvoerde onder toezicht en in opdracht van gekwalificeerde hoofdaannemer.

Rechtbank Maastricht 26.9.2007 JA 2007 nr. 178

Bij herstelwerkzaamheden die Essent op basis van door haar ingewonnen advies van Kema door aannemer laat verrichten aan beschadigde hoogspanningsmast, valt deze om en doorboort pijpleiding van Staat. Oorzaak omvallen mast is onjuiste door Essent aan Kema verstrekte gegevens omtrent stabiliteit mast. Aannemer is niet jegens Staat aansprakelijk. Aannemer mag niet zonder meer vertrouwen op juistheid van door opdrachtgever verstrekte informatie, maar zelfstandige verplichting ex art. 7:754 BW om opdrachtgever voor onjuistheden in opdracht te waarschuwen geldt alleen indien aannemer aanleiding heeft te twijfelen aan juistheid van aan hem verstrekte informatie. Daarvan is in casu niet gebleken. Omstandigheid dat aannemer beschikte over tekeningen en statische berekeningen van mast, die in ander verband aan hem waren verstrekt, brengt niet mee dat aannemer onjuistheden in opdracht redelijkerwijs behoorde te kennen.

Gerechtshof 's-Gravenhage 16.12.2008 NJF 2009 nr. 82

Door plaatsing van ongeschikte damwand verzakt uitbouw van woning. Aannemer dient risico's die leveren van deugdelijk werk bedreigen, te onderkennen, ook als opdrachtgever zelf deskundig is. Ook deskundige personen kunnen zich vergissen of zaken over hoofd zien (vgl. HR 18.9.1998 NJ 1998 nr. 818). Aannemer is aansprakelijk nu hij naar geschiktheid van grond en damwand geen onderzoek heeft gedaan en hierover evenmin heeft overlegd met opdrachtgever. Opdrachtgever heeft eigen schuld wegens niet aanbrengen van extra verankering en achterwege laten van schadebeperkende maatregelen.