English

Jurisprudentie

Psychische klachten/ burn out

HR 30.1.1998 NJ 1998 nr. 476, VR 1999 nr. 29 (Chubb Lips/Janssen)

Geen smartengeld ex art. 1638x (oud) BW na kennelijk onredelijk ontslag.

HR 11.3.2005 NJ 2010 nr. 309 met noot Hartlief, JAR 2005, nr. 84, VR 2005 nr. 147

Werknemer wordt arbeidsongeschikt wegens psychische klachten en spreekt werkgever primair ex art. 7:658 BW aan. Ratio van werkgeversaansprakelijkheid is niet zozeer gelegen in fysieke karakteraantasting, maar in omstandigheid dat werkgever degene is die bepaalt op welke plaats, onder welke omstandigheden en met welke hulpmiddelen werknemer moet werken. Derhalve is art. 7:658 BW ook van toepassing op psychische schade als gevolg van werkzaamheden. Indien krachtens art. 7:658 BW of art. 7:611 BW immateriële schadevergoeding is verschuldigd, is regeling van art. 6:106 BW daarop van toepassing. Zie voor vervolg Gerechtshof 's-Gravenhage 16.2.2007 JAR 2007 nr. 69, waarin werkgever niet aansprakelijk is geoordeeld, omdat werknemer causaal verband tussen psychische klachten en werksituatie niet heeft aangetoond. Hiertegen gericht cassatieberoep verworpen met toepassing van art. 81 RO in HR 5.6.2009 JAR 2009 nr. 165.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Gravenhage 27.4.2007 JAR 2007 nr. 177

Werknemer valt uit met burn-out klachten en houdt werkgever aansprakelijk ex (primair) art. 7:658 BW en (subsidiair) art. 7:611 BW. Nu werknemer enige van talloze werknemers met vergelijkbare functie is die burn-out klachten heeft ontwikkeld, acht Hof causaal verband tussen werkzaamheden en schade niet gegeven. Werknemer heeft niet, althans niet herhaaldelijk bij leidinggevenden melding gemaakt van te hoge werkdruk en wilde juist hogerop. Werkgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 BW. Ook geen aansprakelijkheid ex art. 7:611 BW. Werknemer heeft onvoldoende concrete feiten gesteld om oordeel op te baseren dat door toedoen werkgever klachten zijn verergerd. Cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO verworpen in HR 3.4.2009 JAR 2009 nr. 111, JA 2009 nr. 95.

Kantonrechter Utrecht 2.5.2007 NJF 2007 nr. 296, RAV 2007 nr. 22, JA 2007 nr. 122 met noot Haasse, JAR 2007 nr. 136

Hoofdconducteur die tijdens dienstverband meerdere malen is geconfronteerd met suïcides en dodelijke ongevallen en regelmatig met geweld en agressie, valt uit met PTSS en houdt NS hiervoor aansprakelijk. Door onvoldoende preventieve maatregelen tegen agressie te treffen, geen Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op te stellen en onvoldoende opvang en nazorg te bieden, heeft NS zorgplicht ex art. 7:658 BW geschonden.

Gerechtshof 's-Gravenhage 18.1.2008 JA 2008 nr. 82, JAR 2008 nr. 129

Assistent-bedrijfsleider valt uit met burn-out en stelt werkgever hiervoor aansprakelijk. Werknemer stond altijd vooraan, was altijd voor werk beschikbaar en delegeerde niet. Werkgever is zich daarvan bewust geweest. Stellingen van werkgever leveren vermoeden op dat hij zich heeft gerealiseerd dat werknemers houding en werkzaamheden schadelijk voor gezondheid zouden kunnen zijn. Vermoeden dat werkgever in zorgplicht is tekortgeschoten, aangenomen. Dwangmatige persoonlijkheidstrekken werknemer, ziet Hof als predispositie, die niet aan recht op volledige schadevergoeding in weg staat.

Gerechtshof Amsterdam 3.7.2008 JA 2009 nr. 22

Werkneemster stelt werkgever aansprakelijk voor burn-out opgelopen tijdens werkzaamheden. Bij (psychische) klachten die gedurende langere periode zijn ontstaan, kan geen strikt onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds causaal verband tussen werkzaamheden en schade en anderzijds zorgplicht van werkgever. Werkomstandigheden zijn voor beide vragen van belang. Uit vaststaande feiten blijkt vooralsnog geen toereikend causaal verband tussen arbeidsomstandigheden en ontstaan burn-out en zij zijn evenmin voldoende om te kunnen vaststellen dat werkgever aan zorgplicht heeft voldaan. Nader bewijs door zowel werknemer als werkgever gewenst.

Kantonrechter Amsterdam 14.1.2009 JAR 2009 nr. 63

Werknemer wiens takenpakket wordt verzwaard door zwangerschapsverlof van collega, valt uit met burn-out. Combinatie van woorden "burden" en "understaffing" in verder positief eindejaarsbeoordeling vormt voldoende aanleiding om ervan uit te gaan dat het werkgever bekend was dat werknemer zich ernstig onder druk voelde staan en dat onderbezetting op afdeling hierbij belangrijke rol speelde. Werkgever, die er onvoldoende blijk van heeft gegeven deze "burden" voor werknemer op te (willen) lossen, is aansprakelijk ex art. 7:658 en 7:611 BW. Grote inzet van werknemer is deels eigen keuze geweest, zodat niet alle gevolgen van burn-out aan werkgever kunnen worden toegerekend. In Kantonrechter Amsterdam 17.4.2009 JAR 2009 nr. 205 wordt op basis van reeds bekende gegevens inschatting gemaakt van welke schade in bodemprocedure door werkgever zal moeten worden vergoed.

Kantonrechter Heerlen 15.7.2009 JA 2009 nr. 159

Werknemer met burn-outklachten houdt werkgever daarvoor aansprakelijk. Stressklachten waren voor werkgever niet kenbaar. Werknemer heeft bij bedrijfsarts aangegeven zich niet goed te voelen in functie, maar blijkens aantekening van bedrijfsarts mocht dit niet aan werkgever worden doorgegeven. Wetenschap van bedrijfsarts kan niet worden toegerekend aan werkgever. Doorbreking van geheimhouding bedrijfsarts was ook niet geïndiceerd. Werkgever heeft zorgplicht niet geschonden.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25.8.2009 JAR 2009 nr. 286

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor burn-out als gevolg van overbelasting. Uit getuigenverklaringen blijkt dat werknemer in drukke perioden stelselmatig aanzienlijk aantal overuren maakte, die limieten van Arbeidstijdenwet overschreden. Leidinggevende van werknemer wist dit. Medische stukken wijzen op voldoende verband tussen burn-out en werkzaamheden. Werkgever is zorgplicht niet nagekomen, nu hij geen deugdelijk beleid had om te voorkomen dat werknemer door stelselmatige overbelasting klachten zou gaan ontwikkelen. Werkgever mag niet wachten tot werknemer klachten over werkdruk uit.