English

Jurisprudentie

Arbeidsongeval aan boord van schepen

HR 12.4.2002 NJ 2003 nr. 138 met noot Heerma van Voss, VR 2003 nr. 179

Aan ingeleende kapitein overkomt ongeval tijdens afmeren schip door onrechtmatige daad van tweede machinist, die eigenmachtig en tegen instructies kapitein in tros losgooit. Weliswaar verklaart art. 391 K op diensten van kapitein art. 7:658 BW buiten toepassing, maar eventuele fouten kapitein die hebben bijgedragen aan ontstaan schade waarvan hij op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding vordert, mogen hem toch slechts worden toegerekend indien schade in belangrijke mate het gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Dat geldt ook wanneer kapitein niet in dienst was van, maar was ingeleend door degene die hij uit onrechtmatige daad aanspreekt.

HR 9.5.2003 NJ 2007 nr. 352 met noot Heerma van Voss, VR 2003 nr. 180, S&S 2003 nr. 123

Art. 450b K dat bepaalt dat art. 7:658 BW niet van toepassing is op schepelingen, staat er niet aan in weg dat eventuele fouten van schepeling die hebben bijgedragen aan schade waarvan vergoeding van werkgever wordt gevorderd, aan deze schepeling slechts kunnen worden toegerekend wanneer schade in belangrijke mate gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid schepeling, een en ander op dezelfde wijze als art. 391 K voor kapiteins moet worden uitgelegd krachtens HR 12.4.2002 NJ 2003 nr. 138 met noot Heerma van Voss. In kort geding wordt voorschot op schadevergoeding toegewezen, zie Gerechtshof Amsterdam 24.11.2005 S&S 2006 nr. 89.

lagere rechters

Rechtbank 's-Gravenhage 10.12.2008 NJF 2009 nr. 132, JA 2009 nr. 75

Arbeidsongeval aan boord van zeeschip. Sector kanton dient van vordering schepeling kennis te nemen, ongeacht art. 450b K dat beperkte betekenis heeft (HR 9.5.2003 NJ 2007 nr. 352 met noot Heerma van Voss). Ingevolge jurisprudentie van Hoge Raad geldt voor beoordeling aansprakelijkheid zeewerkgever materieel dezelfde norm als ingeval van art. 7:658 BW. Van zeewerkgever kan worden gevergd dat hij aan niet of slecht verzekerde zeewerknemer standaard gebruik van veiligheidsbril verplicht stelt en deze ook vooraf verschaft. Werkgever is aansprakelijk. Rechtbank schat zelf toe te wijzen bedrag aan schadevergoeding.