English

Jurisprudentie

Opzet en bewuste roekeloosheid werknemer

HR 27.3.1992 NJ 1992 nr. 496 met noot Stein

Grove schuld = opzet of bewuste roekeloosheid.

HR 20.9.1996 NJ 1997 nr. 198 met noot Stein, VR 1997 nr. 57 (Pollemans/Hoondert)

Werknemer handelt in strijd met uitdrukkelijke instructies werkgever en raakt daardoor gewond. Geen ruimte voor beroep op bewuste roekeloosheid bij werknemer. Daarvoor is vereist dat werknemer zich tijdens verrichten van zijn onmiddellijk aan ongeval voorafgaande gedraging van roekeloze karakter van die gedraging bewust was.

HR 11.9.1998 NJ 1998 nr. 870, VR 1999 nr. 30

Eenzelfde beslissing als HR 20.9.1996 NJ 1997 nr. 198 met noot Stein (Pollemans/Hoondert).

HR 2.12.2005 VR 2006 nr. 33

Koerier met suikerziekte krijgt tijdens werktijd ernstig eenzijdig verkeersongeval en spreekt werkgever aan tot schadevergoeding ex art. 7:658 en 7:611 BW. Werkgever bewijst dat koerier voorafgaande aan ongeval agressief rijgedrag vertoonde en stelt dat derhalve sprake is van bewuste roekeloosheid. Daarmee heeft werkgever aan stelplicht voldaan. Het had op weg werknemer gelegen concrete feiten en omstandigheden aan te dragen waaruit bleek dat hij voorafgaande aan ongeval onwel is geworden. Enkele feit dat hij dat door geheugenverlies niet kan, maakt niet dat werkgever tegenbewijs moet leveren tegen deze slechts theoretische mogelijkheid.

lagere rechters

Gerechtshof ’s-Gravenhage 17.7.2008 JA 2008 nr. 125 met noot Wijne

Uitzendkracht grijpt voor plezier aan takel van kraan vastgemaakte stroppen om zich stukje omhoog te laten hijsen, waarbij hij vanaf grote hoogte naar beneden valt. Formele en materiële werkgevers zijn niet aansprakelijk voor letsel. Werkgevers zijn vanwege ontbreken communicatiemiddelen wel tekortgeschoten, maar schade is in overwegende mate te wijten aan bewust roekeloos handelen van uitzendkracht.