English

Jurisprudentie

In de uitoefening van zijn werkzaamheden

HR 16.11.2001 NJ 2002 nr. 71, VR 2002 nr. 108 (werkplekvereiste)

Werkgever is niet aansprakelijk voor letsel van werkneemster die – op weg naar haar werk – uitglijdt op een door sneeuw glad geworden, openbaar fietspad. Ongeval heeft plaatsgevonden buiten werkmilieu werkneemster en niet in uitoefening van aan haar opgedragen werkzaamheden.

HR 9.8.2002 NJ 2004 nr. 235 met noot Heerma van Voss, VR 2003 nr. 73 (De Bont/Oudenallen)

In verband met door werkgever aanvaarde opdracht elders in het land wordt werknemer aangewezen om met eigen auto vervoer te verzorgen van zichzelf en enkele medewerknemers naar plaats waar zij hun werkzaamheden moeten uitvoeren. Daarvoor krijgt hij reisurenvergoeding, autokostenvergoeding en meerijderstoeslag. Bij aanrijding raken werknemer/bestuurder en inzittenden gewond. Werkgever niet ex art. 7:658 lid 2 BW aansprakelijk, omdat woon/werkverkeer niet valt onder daarin opgenomen begrip "in de uitoefening van zijn werkzaamheden". Uit eisen van redelijkheid en billijkheid ex art. 6:248 BW vloeit evenwel voort dat werkgever toch gehouden is de niet door verzekering gedekte schade te vergoeden, nu onderhavige vervoer op één lijn is te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens verplichtingen uit arbeidsovereenkomst en in kader van de voor werkgever uit te voeren werkzaamheden.

HR 30.11.2007 NJ 2009 nr. 329 met noot Hartlief onder nr. 335, JAR 2008 nr. 14, JA 2008 nr. 32 met noot Van Orsouw en Potharst, VR 2008 nr. 58

Werkneemster rijdt na zakelijke bespreking ’s avonds in leaseauto naar huis en overkomt verkeersongeval. Werkgever is niet ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor schade werkneemster omdat, hoewel zorgplicht werkgever en vereiste dat schade door werknemer is geleden in uitoefening van werkzaamheden ruim dient te worden uitgelegd, daaronder niet valt geval dat werknemer onderweg van werk naar huis verkeersongeval krijgt.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Gravenhage 15.3.2005 VR 2006 nr. 84

Werknemer komt bij aankleden van stand voor door hem te geven workshop ten val tijdens ophangen poster en stelt werkgever aansprakelijk voor zijn schade. Hoewel niet uitdrukkelijk aan werknemer opgedragen, handelde hij bij ophangen poster in uitoefening van zijn werkzaamheden. Werkgever tekortgeschoten in zorgplicht door geen huishoudtrapje ter beschikking te stellen. Cassatieberoep verworpen in HR 16.3.2007 JAR 2007 nr. 92.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9.9.2008 JA 2008 nr. 171, JAR 2008 nr. 316

Na zakelijk bezoek aan klant op zaterdag gaat werknemer met echtgenote in door werkgever ter beschikking gestelde auto boodschappen doen en wordt aangereden. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk. Aanrijding deed zich voor in privé-situatie, waarin werknemer zich heeft begeven door boodschappen te gaan doen. Werkgever had geen zeggenschap over veiligheid werknemer. Dat aanrijding zich voordeed in tijd tussen zakelijk bezoek aan klant en tweede bezoek dat werknemer die dag bij klant wilde afleggen maakt dit niet anders. Art. 7:658 BW is niet van toepassing. Ook aan vereiste voor schadeplichtigheid ex art. 7:611 BW dat vervoer (tijdens aanrijding) op één lijn is te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens verplichtingen uit arbeidsovereenkomst is niet voldaan.