English

Jurisprudentie

"Algemeen bekende gevaren"

HR 4.10.2002 NJ 2004 nr. 175 met noot Heerma van Voss onder nr. 177, VR 2003 nr. 111 (broodmesarrest)

Werkgeefster niet aansprakelijk voor letsel werkneemster die bij broodjes smeren met nieuw, vlijmscherp broodmes vinger afsnijdt. Werkgeefster niet tekortgeschoten in zorgplicht. Maatregelen of waarschuwingen waren voor smeren van broodjes (dat thuis ook gebeurt) niet geboden. Ongelukkige samenloop van omstandigheden.

HR 12.9.2003 NJ 2004 nr. 177 met noot Heerma van Voss, VR 2004 nr. 100

Schoonmaakster steunt tijdens schoonmaken van tafelpoot met linkerhand op die tafel, verliest evenwicht en verwondt rechter wijsvinger. Werkgever niet tekortgeschoten in zorgplicht. Verplichting werkgever om aanwijzingen te geven, gaat niet zo ver dat hij voor elke mogelijk te verrichten handeling gedetailleerde voorschriften moet geven. Enkele feit dat geactualiseerde Risico-Inventarisatie en –Evaluatie ontbrak, brengt nog niet met zich dat werkgever niet heeft voldaan aan verplichting gemotiveerd te stellen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Vgl. HR 16.5.2003 NJ 2004 nr. 176 met noot Heerma van Voss onder nr. 177 (Dusarduyn/Du Puy). Zelfs al zou ontbreken RI&E in concrete geval tekortkoming van werkgever tegenover werknemer inhouden, kan werkgever ook in dat geval aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te tonen dat RI&E – indien die aan daaraan te stellen eisen zou hebben voldaan - ongeval niet zou hebben voorkomen. Vgl. HR 10.12.1999 NJ 2000 nr. 211 met noot Stein.

HR 2.3.2007 NJ 2007 nr. 143, JA 2007 nr. 77, VR 2007 nr. 148, JAR 2007 nr. 91

Werkgever is niet aansprakelijk voor val schoonmaakster op door regen glad geworden tegelvloer bij hotel op Aruba. Personen die vertrouwd zijn met klimaat op Aruba dienen rekening te houden met algemeen bekend gevaar dat tegelvloeren bij of na regen valgevaar opleveren. Aard werkzaamheden bracht mee dat schoonmaakster over gangvloer moest lopen op wijze die bij ieder in dagelijks leven kan voorkomen. Feit dat er geen waarschuwingsborden waren geplaatst, schoonmaakster geen veiligheidsschoenen droeg, tegels geen antisliptegels waren en dat deze niet bewerkt waren met antislipvloeistof maakt niet dat werkgever zorgplicht heeft geschonden.

HR 7.12.2007 NJ 2007 nr. 643, JAR 2008 nr. 15, JA 2008 nr. 33 met noot Paijmans

Werknemer die in magazijn op trapje staat om doos kitspuiten te pakken verliest door vallende doos evenwicht en loopt knieletsel op. Er was andere, meer geschikte, trap aanwezig. Ongeval heeft niet plaatsgevonden in werkomgeving of tijdens werk dat zodanige risico's van dit soort ongevallen oplevert dat zorgplicht werkgever meebracht dat hij meer dan ter beschikking stellen van laatstgenoemde trap had moeten doen. Werkgever is niet aansprakelijk.

HR 8.2.2008 NJ 2008 nr. 93, JA 2008 nr. 34, JAR 2008 nr. 73, VR 2009 nr. 42

Werknemer van tuinbouwbedrijf helpt derde bij laadwerkzaamheden en krijgt door wind dichtslaande laaddeur van vrachtwagen tegen hoofd. Werkgever is niet ex art. 7:658 BW aansprakelijk. Werkgever dient, beoordeeld naar omstandigheden van geval, maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat werknemer in uitoefening werkzaamheden schade lijdt. Risico van dichtklappen openstaande laaddeur door wind is ook voor terzake niet gewaarschuwde mensen voldoende bekend en is niet zo groot dat werkgever maatregelen behoefde te nemen of instructies behoefde te geven om dit specifieke risico te beperken. Enkele mogelijkheid van ernstige schade verplicht werkgever niet maatregelen te nemen.

HR 20.2.2009 NJ 2009 nr. 335 met noot Hartlief, JAR 2009 nr. 76, JA 2009 nr. 94 met noot Bouman, VR 2009 nr. 69

Na tanken op onbemand tankstation glijdt werknemer uit als hij uit bestelauto wil stappen. Op werkgever kan ex art. 7:658 BW ook zorgplicht rusten indien werknemer tijdens werk op plaatsen komt die geen 'arbeidsplaats' ex art. 1 lid 3 sub g Arbowet zijn (HR 12.12.2008 NJ 2009 nr. 332). In aanmerking genomen dat werknemer ervaren beroepschauffeur is die kan weten wat gevolgen van knoeien bij tanken zijn, van algemene bekendheid is dat op tankstations regelmatig wordt geknoeid, werknemer situatie ter plaatse kende en werkgever geen opdracht had gegeven om bij betreffende station te tanken (al had dit wel zijn voorkeur), heeft werkgever geen zorgplicht geschonden door werknemers niet te verbieden bij tankstation te tanken.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22.6.2004 JAR 2004 nr. 237, Nieuwsbrief Personenschade november 2004

Werknemer loopt whiplashletsel op tijdens kantooruitje in Ivoorkust. Uitstapje maakte deel uit van programma en was niet vrijblijvend, zodat art. 7:658 BW in beginsel van toepassing is. Op werkgever rustte evenwel geen bijzondere inventarisatie– en waarschuwingsplicht, aangezien uitstapje bij inachtneming van normale voorzichtigheid die men in dagelijks leven wordt geacht te betrachten, geen bijzondere gevaren met zich bracht. Meer in bijzonder kon van werkgever redelijkerwijs niet gevergd worden dat hij volwassen 49-jarige werknemer met verantwoordelijke managementfunctie waarschuwde voor alle denkbare gevaren van pootje baden in branding Atlantische Oceaan. Ook art. 7:611 BW leidt niet tot aansprakelijkheid werkgever, aangezien aan werknemer overkomen ongeval gevolg is van ongelukkige samenloop van omstandigheden, waarvan gevolgen naar maatstaven van redelijkheid billijkheid niet voor rekening en risico van werkgever behoren te komen.

Gerechtshof Amsterdam 18.1.2007 JA 2007 nr. 121

Bij lossen vrachtwagen komt spanband rolcontainer in oog werknemer. Werkgever niet aansprakelijk. Werkgever had instructies gegeven ten aanzien van gebruik spanbanden. Van ervaren werknemer (die ook toezicht hield op werkwijze anderen) mag minimale oplettendheid worden verwacht. Gevaar van spanband onder spanning is algemeen bekend; geen bijzondere instructies vereist voor dit algemene gevaar.

Gerechtshof Amsterdam 14.6.2007 VR 2007 nr. 170

Schoonmaakster die vuil buiten weggooit, komt op trottoir ten val door gladheid. Werkgever is niet aansprakelijk voor schade. Zijn zorgplicht ex art. 7:658 BW gaat niet zover dat hij werknemer dient te waarschuwen voor alledaagse gevaren als verhoogd risico op uitglijden bij sneeuw en vorst. Van werknemer mag normale oplettendheid bij verrichten werkzaamheden worden verwacht. Schoonmaakster had zelf kunnen vaststellen dat vanwege weersomstandigheden gevaar voor gladheid bestond.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29.4.2008 VR 2009 nr. 10

Werknemer verliest tijdens loswerkzaamheden evenwicht doordat verpakkingsmateriaal scheurt en loopt letsel op. Nu sprake was van eenvoudige werkzaamheden die buiten normale zorgvuldigheid geen bijzondere aandacht, concentratie of kennis vergden, was werkgever niet gehouden maatregelen te treffen, toezicht te houden of instructies te geven. Risico dat folie zou scheuren was voldoende bekend. Werkgever is niet tekortgeschoten in zorgplicht en evenmin aansprakelijk ex art. 7:611 of 6:248 BW.

Gerechtshof Amsterdam 17.7.2008 JA 2008 nr. 157

Werknemer lijdt schade bij val van dak bestelbus tijdens verplaatsen meubilair van imperiaal naar grond en stelt werkgever aansprakelijk. Werknemer heeft instructie gekregen om meubilair op te halen, maar werkgever wist of behoefde niet te weten dat werknemer deel lading bovenop bestelbus zou vervoeren. Er bestond geen verplichting werknemer te wijzen op eventuele risico’s van laden en lossen vanaf imperiaal. Dit was gevaar van algemene bekendheid, waar werknemer gezien zijn ervaring en opleiding zich zeker van bewust moest zijn.