English

Jurisprudentie

Algemeen

lagere rechters

Kantonrechter Groningen 15.5.2007 NJF 2007 nr. 293, JAR 2007 nr. 133 (kort geding)

Astmatische werknemer van Holland Casino vordert algemeen rookverbod. Ondanks schadelijkheid van passief roken is voor wat betreft verplichting werkgever om rookvrije werkplek in te richten – na uitvoerige maatschappelijke discussie – voor horeca uitzondering gemaakt. Toewijzing vordering werknemer komt neer op buitenwerkingstelling van deze uitzondering; terughoudende beoordeling in kort geding daarom op zijn plaats. Nu art. 7:658 BW geen absolute waarborg beoogt te bieden tegen gevaren op werkplek, werknemer destijds bewust voor werk bij Holland Casino heeft gekozen wetende dat er veel wordt gerookt, werknemer weliswaar hinder heeft van passief roken maar dat gevolgen met medicatie zijn te onderdrukken, werknemer al enige tijd niet ziek is geworden en Holland Casino aan werknemer passende tijdelijke functie heeft aangeboden elders, wordt vordering werknemer afgewezen.

Gerechtshof 's-Gravenhage 17.3.2009 NJF 2009 nr. 188, JA 2009 nr. 130 met noot Flanderhijn-van der Meer

Werknemer die door arbeidsongeval waarvoor werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, arbeidsongeschikt is vecht in bestuursrechtelijke procedure verlaging van WAO-uitkering aan. Hiervoor gemaakte kosten van rechtsbijstand dienen door werkgever te worden vergoed. WAO-uitkering (afschatten daaronder begrepen) staat in causaal verband met arbeidsongeval. Gelet op aard van aansprakelijkheid (schending zorgplicht ex art. 7:658 BW) en van schade (letselschade) kunnen kosten bestuursrechtelijke procedure aan werkgever worden toegerekend.