English

Jurisprudentie

Andere gevallen

HR 22.1.1999 NJ 1999 nr. 534 met noot Stein

Reclasseringsambtenaar wordt 's avonds thuis door cliënt mishandeld. Vraag of werkgever aansprakelijk is, wordt niet beheerst door bijzondere regeling van art. 1638x (oud) BW. Werkgever heeft namelijk geen zeggenschap over privé-situatie en kan dus geen aanwijzingen geven. Aansprakelijkheidsvraag hangt af van eisen van goed werkgeverschap. Alleen aansprakelijkheid onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een - ook aan werkgever bekend - specifiek en ernstig gevaar. In casu geen aansprakelijkheid.

HR 17.4.2009 RvdW 2009 nr. 552, VR 2009 nr. 51, JAR 2009 nr. 128, RAV 2009 nr. 63

Werkneemster loopt letsel op tijdens bedrijfsuitje, waarbij op rollerskates werd gedanst in hal van werkgever met marmeren vloer. Bij ontbreken van voldoende nauwe band tussen uitoefening werkzaamheden en festiviteit, geldt dat ongeval tijdens uitje niet kan leiden tot aansprakelijkheid van werkgever ex art. 7:658 BW. Werkgever kan echter ook aansprakelijk zijn voor ongeval dat buiten uitoefening werkzaamheden heeft plaatsgevonden, als hij zich niet heeft gedragen overeenkomstig art. 7:611 BW. Werkgever moet bij (doen) organiseren van activiteit voor personeel met bijzonder risico op schade, ter voorkoming van die schade, redelijkerwijs van hem te verlangen zorg betrachten. Anders dan bij art. 7:658 BW gelden dan geen bijzondere regels inzake bewijslastverdeling en eigen schuld werknemer.

HR 26.11.2010 NJ 2010 nr. 635, RAV 2011 nr. 22, JA 2011 nr. 12

Werknemer wordt tijdens offshore-werkzaamheden op verschillende platformen voor kust in Afrika ziek, eerst door drinken van verontreinigd water en later door onhygiënische omstandigheden. Werknemer raakt arbeidsongeschikt en stelt werkgever aansprakelijk. Vordering ex art. 7:658 BW wordt afgewezen. Beroep van werknemer op art. 7:611 BW wegens missen van uitkering uit hoofde van door werkgever afgesloten collectieve ongevallenverzekering faalt volgens Hof. Deze verzekering zou geen dekking hebben geboden en werknemer heeft onvoldoende onderbouwd dat en hoe werkgever, tegen aanvaardbare premie, verzekering had kunnen afsluiten die onderhavige schade van werknemer uitkeert. Hiertegen gerichte cassatieklachten met toepassing van art. 81 RO verworpen.

HR 11.11.2011 NJ 2011 nr. 598 met noot Hartlief onder nr. 597, JA 2012 nr. 7 met noot Simons onder JA 2012 nr. 8

Socio-therapeut is tijdens werk in TBS-instelling door patiënt mishandeld en arbeidsongeschikt geraakt. Werkgever heeft niet aan stelplicht en bewijslast ter zake van vereiste, op structurele gevaren toegesneden, hoge veiligheidsniveau van werkomstandigheden voldaan, zodat hij ex art. 7:658 BW aansprakelijk is. Met strekking van art. 7:658 BW (geen absolute waarborg) strookt niet om bij 'structureel gevaarlijk werk' aansprakelijkheid ex art. 7:611 BW aan te nemen als werkgever heeft aangetoond zorgplicht van art. 7:658 BW te zijn nagekomen. Ten overvloede overwogen: op werkgever rust niet ex art. 7:611 BW verplichting om zorg te dragen voor behoorlijke verzekering voor gevallen, waarin werknemer van TBS-instelling in uitoefening van functie schade zou kunnen lijden als gevolg van door TBS-patiënt gepleegd geweldsdelict. Aan werknemer overkomen ongeval is niet voorgevallen op plaats waar werkgever slechts beperkte zeggenschap en invloed heeft, maar op arbeidsplaats zelf. Verzekeringsplicht zou dan wettelijk stelsel van werkgeversaansprakelijkheid te vergaand aantasten.

lagere rechters

Rechtbank Amsterdam 8.1.2003 en 7.4.2004 JAR 2004 nr. 108

Tijdens ballonvaart die onderdeel vormde van kantooruitje heeft werkneemster letsel opgelopen, waardoor zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. Art. 7:658 BW niet van toepassing omdat werkgever geen zeggenschap had over kantooruitje en geen bevoegdheid had om met betrekking tot uitje instructies te geven. Werkgever wel op grond van haar verplichtingen die voortvloeien uit goed werkgeverschap aansprakelijk (art. 7:611 BW), nu werkgever heeft gekozen voor activiteit met verhoogd risico, waaraan werknemers geacht werden deel te nemen en werkgever bovendien verzekerd was. Werkgever kan – anders dan ballonvaartbedrijf – geen beroep doen op aansprakelijkheids-beperking in Wet Luchtvervoer.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6.7.2004 JAR 2004 nr. 187

Werknemer stelt letsel te hebben opgelopen tijdens door werkgever georganiseerde sportdag. Art. 7:658 BW niet van toepassing omdat sportdag buiten normale werktijd (op zaterdag) plaatsvond, buiten kantoor om (via professioneel evenementenbureau) was georganiseerd, deelname niet verplicht was en door groot aantal werknemers niet is bezocht. Aansprakelijkheid op grond van art. 7:611 BW wordt slechts onder bijzondere omstandigheden aangenomen. Niet voldoende is dat werknemer zich moreel verplicht voelde deel te nemen aan sportdag.

Kantonrechter Rotterdam 29.3.2005 JAR 2005 nr. 92

Aansprakelijkheid werkgever voor door werknemer in Thailand opgelopen infectie. Na melding door werknemer van acute diarreeaanval in Thailand had werkgever ingevolge buitenlandregeling werknemer in gelegenheid moeten stellen om nakeuring te ondergaan. Nu werknemer in Thailand diende te eten en te drinken, is onderscheid tussen werk- en privé-tijd vervaagt. Werkgever mag bewijzen dat, als nakeuring zou hebben plaatsgevonden, infectie evenmin ontdekt zou zijn. Ten aanzien van collectieve reiskostenverzekering overweegt Kantonrechter dat werkgever op grond van art. 7:611 BW schade dient te vergoeden die werknemer door ontbreken melding heeft geleden omdat werkgever werknemer niet van bestaan verzekering op hoogte heeft gebracht, terwijl alleen werknemer kon claimen. Hiertoe dient onderzocht te worden of en in hoeverre claim, indien gemeld, zou zijn gehonoreerd door verzekeraar.

Kantonrechter Rotterdam 8.5.2008 NJF 2008 nr. 432

Caissière loopt tijdens werk bij schermutseling met winkeldief ernstige schotverwondingen op. Werkgever is niet aansprakelijk ex art. 7:658 BW, omdat hij aan zorgplicht heeft voldaan. Gelet op functionele verband tussen ongeval en werk is sprake van zodanige bijzonder omstandigheden dat werkgever ex art. 7:611 BW aansprakelijk is. Schietincident heeft plaatsgevonden op werkplek, tijdens werktijd en in uitoefening van reguliere werkzaamheden. Met oog op meer dan normale risico dat klanten – na op winkeldiefstal betrapt te zijn – agressief en gevaarlijk kunnen worden, had werkgever als goed werkgever adequate verzekering moeten afsluiten. Werkgever is niet aansprakelijk voor immateriële schade.

Kantonrechter Emmen 10.9.2008 JAR 2009 nr. 28, JA 2009 nr. 42

Uitzendkracht loopt letsel op bij val van ladder. Hij stelt inlener ex art. 7:658 en 7:611 BW aansprakelijk. Werkgever is niet tekortgeschoten in zorgplicht ex art. 7:658 BW. Aanvullend beroep op art. 7:611 BW faalt ook. Waar norm van art. 7:658 BW specificering is van goed werkgeverschap van art. 7:611 BW is niet logisch dat toepassing van algemene redelijkheids- en billijkheidsnorm wel tot aansprakelijkheid werkgever leidt, waar meer specifieke zorgvuldigheidsnorm dat niet doet. Van geval als bedoeld in jurisprudentie Hoge Raad is geen sprake. Afgezien daarvan was geen sprake van gevaarlijke werkzaamheden, zodat inlener geen bijzondere verzekering behoefde af te sluiten.