English

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid bewaarnemer

HR 28.11.1997 NJ 1998 nr. 168

Brand in koel- en vrieshuis professionele bewaarnemer, waardoor daarin opgeslagen partij kaaspoeder verloren gaat. Vaste installateur bewaarnemer heeft fout gemaakt bij reparatie, waardoor brand is ontstaan. Die fout komt voor rekening bewaarnemer ingevolge art. 7:602 BW. Goed bewaarnemer dient zorg te dragen voor behoorlijk functionerende koelruimtes, hetgeen ook volgt uit art. 6:77 BW.

lagere rechters

Rechtbank Zutphen 15.8.2002 en 9.7.2003 NJF 2003 nr. 9

In bedrijfsruimte waarin motor stond ter reparatie ontstaat brand, waardoor motor beschadigd raakt. Er is sprake van overeenkomst van bewaargeving. Bedrijf slaagt in opgedragen bewijs dat zij zorg van goed bewaarder in acht genomen heeft, maar is toch aansprakelijk omdat motor niet kan worden teruggeven in staat waarin motor ter bewaring en reparatie aan bedrijf was toevertrouwd. Klant die goed ter bewaring en reparatie brengt, mag verwachten dat hij dat goed niet in slechtere staat terugkrijgt dan hij dat goed heeft achtergelaten. Op ondernemer rustende zorgplicht houdt ook in dat hij zich tegen gevaren van calamiteiten verzekert.

Rechtbank Dordrecht 1.4.2009 NJF 2009 nr. 183

Bewaarnemingsovereenkomst terzake van kostbare goederen, die uit loods worden gestolen. Bewaarnemer is ernstig tekortgeschoten in zorgplicht door goederen op te slaan in loods, die niet van alarmsysteem was voorzien en niet permanent werd bewaakt. Na eerdere pogingen tot diefstal nam bewaarnemer geen maatregelen om loods beter te beveiligen. Nu risico op nieuwe inbraak duidelijk aanwezig was en risico op schade voor bewaargever groot was, hadden maatregelen zonder meer van bewaarnemer verwacht mogen worden. Redelijkheid en billijkheid staan in weg aan beroep bewaarnemer op exoneratieclausule.