English

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid reisorganisator

HR 11.6.2010 NJ 2011 nr. 448 met noot Hijma

Reisbureau dat op verzoek en initiatief van klant diverse diensten van een of meer andere reisorganisaties boekt, kan slechts jegens reiziger aansprakelijk zijn voor goede uitvoering van reisovereenkomst als het zelf partij is bij aldus gesloten overeenkomst(en), dat wil zeggen zich jegens reiziger heeft verbonden tot verschaffen van diensten die tezamen pakket (in zin van richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen) vormen. Of reisbureau zelf partij is, hangt af van hetgeen partijen jegens elkaar hebben verklaard en wat zij over en weer uit elkaars gedragingen en verklaringen hebben afgeleid en mochten afleiden.

lagere rechters

Rechtbank Amsterdam 22.12.2004 S&S 2008 nr. 40

Reizigers vorderen gezamenlijk verklaring voor recht dat reisorganisator aansprakelijk is voor busongeval in Turkije. Nu reis niet is verlopen zoals reizigers redelijkerwijs mochten verwachten, is organisator in beginsel aansprakelijk. Dit is anders als sprake is van overmacht bij reisorganisatie of hulppersoon (art. 7:507 lid 2 sub c BW). Op reisorganisator rust bewijslast van niet-toerekenbaarheid. Oorzaak ongeval is hersenbloeding chauffeur direct voor ongeval, waarmee ongeval niet toerekenbaar is aan organisator. Reisorganisator evenmin (ex art. 6:171 BW) aansprakelijk voor onrechtmatige daad van buschauffeur. Hij is geen persoon met een gebrek in zin van art. 6:165 BW en ongeval kan hem niet worden toegerekend.

Gerechtshof 's-Gravenhage 22.1.2008 VR 2008 nr. 78

Twee reizigers spreken reisorganisator aan voor bij busongeval in Thailand opgelopen letselschade. Reisorganisator beroept zich op art. 7:507 lid 2 sub b en c BW omdat ongeluk zou zijn ontstaan doordat chauffeur werd afgeleid door passagier die hem snoepje aanbood. Deze toedracht staat volgens Hof niet vast. Tekortkoming in uitvoering reisovereenkomst is niet aan derde toe te rekenen, maar aan chauffeur die zich tijdens rijden niet mag laten afleiden door passagiers. Ook van overmacht is geen sprake. Reisorganisator is aansprakelijk voor door hem ingeschakelde reisdienstleveranciers.

Gerechtshof Arnhem 18.5.2010 NJF 2010 nr. 271

Consument annuleert aantal dagen voor vertrek reis naar Sri Lanka vanwege recente aanslagen en reisadviezen van ministerie. Reisorganisatie weigert reissom terug te betalen en verwijst naar Calamiteitenfonds (waarbij zij is aangesloten) dat geen dekkingsbeperking heeft afgegeven voor Sri Lanka. Dit standpunt houdt ongeoorloofde beperking van wettelijke aansprakelijkheid reisorganisator in en is in strijd met dwingendrechtelijke regeling van art. 7:503 lid 1 en 2 BW. Grond voor opzegging is niet aan consument toe te rekenen, zodat hij recht heeft op teruggave van reissom.