English

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid (ver)huurder

HR 10.6.1988 NJ 1988 nr. 965 met noot Van der Grinten

Vordering tot betaling van kosten van herstel. Eigenaar heeft huis zonder dat herstel van door huurder toegebrachte schade had plaatsgevonden kort na einde huur verkocht. In dat geval is huurder slechts aansprakelijk voorzover zijn handelen nadelige invloed heeft gehad op door eigenaar bedongen verkoopprijs. Situatie verschilt van HR 26.4.2002 NJ 2004 nr. 210 met noot Hijma waarin woning pas enige jaren na einde huur wordt verkocht.

HR 7.12.2001 NJ 2002 nr. 26

Verplichting voor verhuurder ex art. 7A:1586 BW om huurder rustig genot van gehuurde te verschaffen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgen van elke vorm van aan huurder toegebrachte hinder. Aansprakelijkheid hangt af van aard, ernst en duur hinder en daardoor toegebrachte schade in verband met verdere omstandigheden van geval.

HR 29.5.2009 NJ 2009 nr. 244, RAV 2009 nr. 75

Art. 7:219 BW vestigt aansprakelijkheid van huurder jegens verhuurder voor schade toegebracht aan gehuurde door derden die met goedvinden van huurder gehuurde gebruiken of zich daarop bevinden (HR 22.6.2007 NJ 2008 nr. 352, niet opgenomen). Onder deze schade is mede begrepen illegaal aftappen van stroom voor hennepteelt waardoor elektrische installatie niet meer aan veiligheidseisen voldoet. Onbekendheid van huurster met aanwezigheid hennepkwekerij kan worden meegewogen bij beoordeling vraag of tekortkoming ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigt.

HR 3.9.2010 NJ 2010 nr. 474

Huurder bedrijfspand spreekt verhuurder aan tot schadevergoeding nadat bij inbraak via dak asbest is vrijgekomen. In licht van vaststelling dat aanwezigheid van niet-hechtgebonden bruine asbest onaanvaardbaar risico oplevert, is onbegrijpelijk oordeel Hof dat aanwezigheid van dit asbest in plafond geen gebrek in zin van art. 7:204 lid 2 BW is, maar dat van gebrek pas sprake is als asbest door enigerlei oorzaak vrijkomt. Ook oordeel dat geen sprake is van gebrekkige opstal (ex art. 6:174 BW) is onvoldoende gemotiveerd gelet op aard van hier aanwezige asbest. Dat verhuurder wel bereid is te verklaren dat pand vrij van asbest is voor zover hem bekend, maar dit niet wil garanderen, terwijl het om al wat ouder pand gaat, brengt niet mee dat huurder niet mag verwachten dat pand geen asbest bevat dat beperking van huurgenot oplevert. In beginsel dient verhuurder voor zover daartoe aanleiding is te verhuren pand te (doen) onderzoeken op gebreken alvorens het te verhuren.

lagere rechters

Rechtbank Rotterdam 19.4.2006 NJF 2006 nr. 327

Huurder overlijdt door koolmonoxidevergiftiging. Verhuurder flat is aansprakelijk voor feit dat afvoersysteem geiser niet voldeed aan veiligheidseisen. Huurder mocht redelijkerwijs veronderstellen dat afvoersysteem viel onder verantwoordelijkheid verhuurder. Eventuele medeaansprakelijkheid installateur doet aan hoofdelijke aansprakelijkheid verhuurder jegens nabestaanden huurder niet af.