English

Jurisprudentie

Medisch dossier

HR 22.2.2008 NJ 2010 nr. 542 en 543, JA 2008 nr. 73 met noot Quakkelaar onder nr. 74, VR 2008 nr. 120

Bij verzoek tot gelasten voorlopig deskundigenbericht verzoekt verzekeraar tevens dat deskundige zal beschikken over gehele medisch dossier van slachtoffer en dat afschrift daarvan aan medisch adviseur verzekeraar zal worden verstrekt. Deskundige bepaalt welke gegevens voor uitvoering van onderzoek nodig zijn. Partijen hebben medewerkingsplicht; uit weigering kan rechter gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In dit stelsel past niet nevenverzoek wederpartij op voorhand te bevelen bepaalde gegevens aan deskundige te verschaffen. Partij die blokkeringsrecht kan gebruiken, is in beginsel niet verplicht aan deskundige verschafte medische gegevens tegelijk aan wederpartij te verstrekken, tenzij verzekeraar over medisch adviseur beschikt. Als betrokkene blokkeringsrecht niet gebruikt, is hij alsnog verplicht aan deskundige verschafte medische gegevens aan wederpartij te verstrekken. Eenzelfde principiële beslissing is gegeven in HR 22.2.2008 RvdW 2008 nr. 261, JA 2008 nr. 72 met noot Quakkelaar onder nr. 74.

lagere rechters

Rechtbank Amsterdam 1.12.2004 VR 2005 nr. 75, Nieuwsbrief Personenschade maart 2005 met noot Wijtema

Bij beantwoording vraag of gelaedeerde gehouden is medische informatie te verstrekken aan verzekeraar van veroorzaker ongeval moet belangenafweging worden gemaakt tussen processuele belangen van partijen die beschermd worden door artt. 6 en 8 EVRM, namelijk fair trial en privacybescherming. Verzekeraar heeft er belang bij medische informatie te verkrijgen over gelaedeerde in periode vóór ongeval. Enkel het stellen van gerichte vragen biedt verzekeraar niet gelijkwaardige positie die bij fair trial vereist is. Onder deze omstandigheden moet belang gelaedeerde op privacy daarvoor wijken.

Rechtbank Amsterdam 28.12.2005 NJF 2006 nr. 262

In kader van uit te voeren deskundigenbericht dient medische informatie niet alleen aan deskundige ter beschikking te worden gesteld, maar ook aan medisch adviseur van verzekeraar. Privacy dient te wijken voor "equality of arms". Kennisname medisch dossier door advocaat van verzekeraar heeft evenwel geen toegevoegde waarde en komt in strijd met belangen slachtoffer bij privacy.

Rechtbank Arnhem 26.6.2009 JA 2009 nr. 146 met noot Van Dijk (kort geding)

Whiplashslachtoffer heeft verzoekschrift tot houden van voorlopig deskundigenbericht ingediend. Voordat Rechtbank beschikking geeft, vordert verzekeraar in kort geding afgifte van patiëntenkaart en dossier dat zich bij USZO/GAK bevindt. Voorzieningenrechter sluit zich aan bij HR 22.2.2008 RvdW 2008 nrs. 261 en 256. Het is aan door Rechtbank te benoemen deskundige te bepalen welke gegevens voor te verrichten onderzoek nodig zijn en door benadeelde moeten worden verschaft. Daarmee strookt niet het via kort geding ex art. 843a Rv afgifte van medische gegevens proberen te verkrijgen met oog op deskundigenonderzoek. Vordering afgewezen.

Rechtbank Zutphen 8.10.2009 JA 2010 nr. 84 met noot Wilken onder nr. 85

Slachtoffer van medische fout verzoekt ex art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) overzicht van en inzage in haar betreffende door aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuis verwerkte persoonsgegevens. Door verzekeraar aangehouden (medisch) dossier moet worden aangemerkt als (onderdeel van) bestand in zin van Wbp. Tot dossier behoren alle door verzekeraar verzamelde gegevens over slachtoffer en alle stukken waaruit verwerking van die persoonsgegevens blijkt. Inzagerecht geldt voor door slachtoffer verstrekte machtigingen, aanbiedingsbrieven aan advocaten, uitgebrachte medische adviezen en correspondentie van medisch adviseur met geraadpleegde artsen. Niet tot dossier behoren werkaantekeningen van medisch adviseur, interne notities die persoonlijke gedachten van leden functionele eenheid bevatten en verdere correspondentie van verzekeraar met eigen advocaat. Hier behoeft geen inzage in te worden gegeven. Verzoek is geen misbruik van recht en geen van in Wbp opgenomen uitzonderingen op inzagerecht is van toepassing. Verzekeraar moet opgave doen van elke verwerking van slachtoffer betreffende gegevens door primair lijst van alle informatiedragers te verstrekken en voorts kopieën te geven van stukken die slachtoffer uit lijst selecteert.

Rechtbank Zutphen 29.1.2010 JA 2010 nr. 85 met noot Wilken (kort geding)

Executiegeschil naar aanleiding van Rechtbank Zutphen 8.10.2009 JA 2010 nr. 84. Verzekeraar heeft slachtoffer lijsten met daarop 668 vermelde stukken uit dossier van slachtoffer gezonden. Inzagerecht zou beperkt zijn tot 13 stukken en overige zouden onder door Rechtbank in voornoemde beschikking geformuleerde uitzonderingen vallen. Hiermee heeft verzekeraar niet aan eerdere veroordeling voldaan. Door verzekeraar verstrekte opgave is niet volledig; door Rechtbank gemaakte uitzonderingen hebben alleen betrekking op verschaffen van kopieën. Verzekeraar legt deze uitzonderingen ook te ruim uit. Verzoek om inzage ziet niet alleen op gegevens uit medisch dossier. Verzekeraar dient dus opgave te doen van alle verwerkte persoonsgegevens van slachtoffer die hij in kader van letselschadeprocedure over slachtoffer heeft verzameld.