English

Jurisprudentie

Medische expertise

lagere rechters

HvJ EG 20.11.2003 L&S 2003 nr. 4

Een medische expertise wordt verricht om een derde in staat te stellen beslissing te nemen die rechtsgevolgen zal hebben voor betrokkene of voor anderen. Voor dergelijke dienst kan vrijstelling van zesde BTW-richtlijn niet gelden.

HR 26.3.2004 NJ 2009 nr. 340 met noot Van Wijmen, VR 2004 nr. 105

Wanneer rechter deskundigenonderzoek door arts gelast ter bepaling van omvang aansprakelijkheid WAM-verzekeraar voor door diens verzekerde aan derde toegebracht letsel, kan die derde (slachtoffer/keurling) zich beroepen op inzage- en blokkeringsrecht van art. 7:464 lid 2 sub b BW (in werking getreden op 1 mei 2000). Indien keurling zich beroept op blokkeringsrecht, kan rechter ingevolge art. 198 lid 3 Rv daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht.

HR 12.8.2005 NJ 2009 nr. 341 met noot Van Wijmen, VR 2005 nr. 158

Slachtoffer en WAM-verzekeraar van laedens schakelen buiten rechte samen deskundige in voor onderzoek en spreken af dat rapport naar beide partijen zal worden gestuurd. Wanneer deskundige conceptrapport alleen naar slachtoffer stuurt, beroept deze zich op blokkeringsrecht ex art. 7:464 lid 2 sub b BW. Dat artikel vindt ook toepassing als expertise buiten rechte wordt ingewonnen. Doen van afstand blokkeringsrecht door keurling voorafgaand aan onderzoek is onverenigbaar met art. 7:468 BW.

HR 22.2.2008 NJ 2010 nr. 542 en 543, JA 2008 nr. 73 met noot Quakkelaar onder nr. 74, VR 2008 nr. 120

Principiële uitspraak over strekking van voorlopig deskundigenbericht en verschaffen van medische gegevens. Daarnaast wordt overwogen dat rechter bevoegd is een of meer vragen aan deskundige niet toe te laten indien deze ertoe zouden leiden dat deskundige onderzoek zou dienen te verrichten en oordeel zou moeten geven waartoe hij niet bij uitstek gekwalificeerd is. Rechtbank en Hof hebben terecht niet aan neuroloog opgedragen om medische oorzaken van (eventuele) arbeidsongeschiktheid op gebieden die buiten zijn eigen vakgebied liggen, in kaart te brengen.

Rechtbank Breda 11.4.2003 Nieuwsbrief Personenschade mei 2003

Ziekenhuis verzet zich tegen benoeming arts werkzaam in academisch ziekenhuis als deskundige omdat orthopedisch chirurg wiens handelen moet worden beoordeeld, werkzaam is in perifeer ziekenhuis. Ziekenhuis stelt zich op standpunt dat beoordeling moet plaatsvinden door vakgenoot uit vergelijkbaar ziekenhuis. Rechtbank verwerpt dit standpunt. Deskundige dient niet zijn eigen maatstaf, maar maatstaf van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te hanteren. Zie ook Rechtbank Rotterdam 6.3.2001 Nieuwsbrief Personenschade september 2001.

Rechtbank Leeuwarden 13.11.2003 Nieuwsbrief Personenschade december 2003

WAM-verzekeraar dient verzoekschrift in tot houden van voorlopig deskundigenbericht. Daarmee maakt die verzekeraar geen misbruik van zijn bevoegdheid. Verweer dat nieuw onderzoek forse inbreuk is op lichamelijke integriteit wordt verworpen. Niet meewerken aan deskundigenonderzoek zou gevolgen kunnen hebben voor positie als eisende partij in bodemprocedure. Gerekwestreerde zal volledige huisartsenjournaal, de zogenaamde groene kaart, aan deskundige en aan verzoeker ter beschikking moeten stellen. Aard van vordering eiser brengt mee dat hij gegevens uit persoonlijke levenssfeer ter beschikking stelt aan deskundige en aan WAM-verzekeraar. Inbreuk op persoonlijke levenssfeer weegt niet op tegen belang van waarheidsvinding.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25.6.2008 NJF 2008 nr. 356

Verzoek om voorlopig deskundigenbericht door instituut dat gespecialiseerd is in pijnbestrijding en multidisciplinair werkt, afgewezen. Deskundigheid van medewerkers instituut op vlak van medische causaliteit kan niet worden vastgesteld, waardoor voldoende gezag onder vakgenoten, ervaring en intuïtie ontbreekt om van rechtens aanvaardbaar rapport te kunnen spreken.

Rechtbank Rotterdam 24.12.2008 JA 2009 nr. 50

Waarde van rapport van door partijen gezamenlijk ingeschakelde deskundige hangt af van oordeel Rechtbank over rapport, inhoudelijke bezwaren tegen rapport en aard en belang daarvan. Bezwaar van eiser is dat deskundige aanneemt dat huisarts tweemaal bij KNO-arts aandacht heeft gevraagd voor mogelijke maligniteit. Nu dit niet uit medisch dossier blijkt, kan rapport niet basis vormen voor beslissing over aansprakelijkheid van huisarts. Eerst zullen feiten op voormeld punt moeten worden vastgesteld, waarna deskundige moet worden benoemd.

Rechtbank Amsterdam 15.1.2009 JA 2009 nr. 92 met noot Giard

Vanwege bezwaar tegen voorlopig deskundigenbericht waarbij partijen overeenstemming hadden bereikt over vraagstelling en persoon van deskundige, vraagt ziekenhuis nieuw deskundigenbericht. Dat deskundige opleider en promotor van artsen is geweest en hun verstandhouding verstoord is geraakt, moet voor risico van ziekenhuis blijven. Door ziekenhuis tegen voorlopig deskundigenbericht ingebrachte bezwaren zijn onvoldoende om tweede deskundigenbericht te gelasten. Waardering van bewijs is aan bodemrechter.

Rechtbank Rotterdam 4.3.2009 JA 2009 nr. 131 met noot Wilken

Ziekenhuis heeft in kader van discussie over vraag of medische fout is gemaakt neurologisch rapport laten opstellen op basis van voorhanden zijnde medische informatie. Dit partijrapport kan niet op een lijn worden gesteld met keuring terzake waarvan benadeelde inzage- en blokkeringsrecht heeft. Opstellen van partijrapport, zonder aanvullend medisch onderzoek van benadeelde, maakt geen inbreuk op privacy van benadeelde. Rapport is in procedure bruikbaar.

Gerechtshof Amsterdam 16.3.2010 NJF 2010 nr. 261

Patiënt verzoekt om voorlopig deskundigenbericht nadat in gezamenlijk overleg expertise is verricht. Gelet op wijze van totstandkoming kan rapport van gezamenlijk benoemde deskundige op één lijn worden gesteld met door rechter opgedragen deskundigenbericht. Wanneer geen zwaarwegende bezwaren bestaan tegen wijze van totstandkoming of inhoud van rapport, is het in strijd met goede procesorde om via voorlopig deskundigenbericht nieuw onderzoek te verlangen. Patiënt heeft onvoldoende zwaarwegende en steekhoudende bezwaren aangevoerd, zodat verzoek wordt afgewezen.