English

Jurisprudentie

Rechtsverwerking

HR 29.9.1995 NJ 1996 nr. 89

Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is vereist aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij schuldenaar gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij positie van schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Betoog dat handelingen van schuldenaar, in casu schriftelijke mededeling van verzekeraar dat hij beroep op rechtsverwerking zou doen als verzekerde, na verval van instantie, procedure zou hervatten, niet tot verwerking van recht schuldeiser kunnen leiden, kan in algemeenheid niet als juist worden aanvaard.

HR 30.5.1997 NJ 1997 nr. 544

Veertien jaar na verkeersongeval en nadat WAM-verzekeraar maximaal verzekerde som heeft uitgekeerd, spreken slachtoffers bestuurder die ongeval heeft veroorzaakt en zijn werkgever aan tot vergoeding van resterende schade. Beroep op rechtsverwerking slaagt. Hof heeft terecht vooral betekenis toegekend aan omstandigheid dat aangesproken partijen in bewijspositie onredelijk zijn benadeeld, maar ook terecht gewicht toegekend aan omstandigheid dat hen mogelijkheid is ontnomen om op financiële gevolgen van eventueel verschuldigde schadevergoeding te anticiperen.

HR 19.9.2003 NJ 2003 nr. 619, VR 2004 nr. 37

In overleg tussen aansprakelijkheidsverzekeraar van aansprakelijke arts en patiënt heeft deskundige rapport opgesteld, waarin bepaald oordeel wordt gegeven. Op basis van dit oordeel heeft verzekeraar aansprakelijkheid erkend. Nadien bleek oordeel deskundige kennelijk onjuist en verzekeraar deed beroep op dwaling. Kennelijke onjuistheid van aanvankelijk oordeel deskundige komt krachtens in verkeer geldende opvatting voor rekening verzekeraar, zodat beroep op dwaling niet opgaat. Verzekeraar heeft rechten dienaangaande verwerkt.

HR 28.11.2003 NJ 2004 nr. 328

Cliënte heeft advocaat aansprakelijk gesteld voor treffen schikking waartoe advocaat niet gemachtigd zou zijn geweest. Beroep op rechtsverwerking gegrond nu cliënte – door in periode van negen jaar tot zes maal toe niet tot dagvaarden over te gaan terwijl zulks op grond van haar in diezelfde periode tot advocaat gerichte brieven wel verwacht mocht worden – gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij aanspraak op schadevergoeding niet meer geldend zou maken. Feit dat verjaringstermijn nog liep, doet daar niet aan af (vgl. HR 29.9.1995 NJ 1996 nr. 89).

lagere rechters

Gerechtshof Arnhem 10.6.2003 VR 2004 nr. 45

WAM-verzekeraar heeft in kader van actieve schaderegeling reïntegratie voortvarend ter hand genomen en aanzienlijk bevoorschot. Deze voorbehoudloze medewerking aan beperking van schade en aanzienlijke bevoorschotting kan bij slachtoffer het gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt dat aansprakelijkheid geen punt meer was.

Gerechtshof Amsterdam 22.4.2004 L&S 2004 nr. 217

Voorbehoud in brief van bewindvoerder namens verzekerde aan diens arbeidsongeschiktheidsverzekeraar om in toekomst alsnog tot heraanvraag uitkering over te gaan, staat aan beroep door arbeidsongeschiktheidsverzekeraar op rechtsverwerking in weg.