English

Jurisprudentie

Overmacht

art. 6:75 BW


HR 27.4.2001 NJ 2002 nr. 213 met noot Hijma

Verkoper van industrieel vervaardigde meststof wordt aansprakelijk gehouden door rozenkweker omdat meststof herbicide bevat. Meststof was niet door verkoper geproduceerd en gebrek was geheel buiten zijn toedoen ontstaan. Verkoper kende noch behoorde gebrek te kennen. Krachtens de in het verkeer geldende opvattingen (art. 6:75 BW) moet echter toch tekortkoming, bestaande in gebrek van verkochte product, in beginsel voor rekening van verkoper komen, behoudens door verkoper te bewijzen bijzondere omstandigheden. Een en ander sluit aan bij – in dit geval niet toepasselijke – regel van consumentenkoop van art. 7:24 BW.